Krisztológiai rózsafüzér

I. Örvendetes

1. Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál

„A Szentlélek száll rád és a Mindenható ereje borít be árnyékával, ezért a születendő Szentet Isten Fiának fogják hívni.” (Lk 1,35) Isten Igéjének megtestesülése a szeplőtelen Szűz méhében az Atya, a Fiú és a Szentlélek végtelen jóságának műve.

Legszentebb Szentháromság, irgalmasságod méhéből a földre lépett az örök Ige és testet öltött üdvösségemért. (vö. J 1,14)

Imádlak Téged, legszentebb Szentháromság az Üdvözítő szeplőtelen Édesanyjával a megtestesülés titkában.

2. Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.” (Luk 1,46-47) Urunk édesanyja meglátogatja Erzsébetet, és benne az egész emberi nemet, és hív minket Isten, az Üdvözítő imádására.

Legszentebb Szentháromság, irgalmadban meglátogatsz engem és mindenkit, akik a bűn árnyékában és a halál sötétjében laknak (vö. Luk 1,79), hogy megmentsen minket.

Imádlak Téged, legszentebb Szentháromság, Mária ujjongó szívében, amely a világ Váltságát hordozza.

3. Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél

„Dicsőség a magasságban Istennek.” (Luk 2,14)

Isten mennyei dicsősége nem más, mint szeretett Fia, aki üdvösségünkért emberré lett.

Imádlak Téged, legszentebb Szentháromság, Máriával, Józseffel, a pásztorokkal és a bölcsekkel Jézus születésének titkában.

4. Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál

„(Ez a gyermek) világosság a pogányok megvilágosítására, és dicsősége népednek, Izraelnek” (Lk 2,32)

Jézus, akit bemutattak a templomban, az Atya dicsősége a mennyben és dicsősége az új Izraelnek, az ő népének.

Legszentebb Szentháromság, az örök Ige önmagát ajánlja fel, hogy megszabadítsa népét a bűn és a sátán rabságából. Ő az én szabadítóm is.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, a bemutatás titkában, a világosságért és kinyilatkoztatásért.

5. Jézus, akit te, szent Szűz, a templomban megtaláltál

„De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” (Lk, 2,49) A Fiú az Atyához tartozik. A Fiúnak az Atyát kell dicsőíteni.

Legszentebb Szentháromság, örök Ige imád téged a szentélyben a tanítók és a nép között. Ez az én hivatásom is.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, az Úr templomban való megtalálásának titkában és a mennyei Atya minden dolgaiban.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” (Mt 3,16) Az Isten Báránya – a Szentháromság második isteni személye – kinyilatkoztatja önmagát és kinyilatkoztatják őt a Jordánban. Az Atya tesz tanúságot Jézusról ezekkel a szavakkal: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3,17), a Szentlélek pedig galamb formájában leszáll Jézusra, és jelzi Jánosnak, hogy íme, a Messiás áll előtte.

Az Úr Isten arra vágyik, hogy higgyek egyszülött Fiában, és hogy elfogadjam őt üdvözítőmnek és megváltómnak.

Jézusom, hiszem, hogy Isten Fia vagy. Kérlek, add meg a szív alázatát, hogy növekedhess bennem, hogy én kisebbedjem. Lelked igazi temploma akarok lenni.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Ján 2,1-5) Az Isten Fiának órája a megváltás órája, amely a kereszten teljesedik be. Az még nem jött el, és éppen az Krisztus legnagyobb csodája.

Jézus Krisztus fokozatosan nyilatkoztatja ki magát. Először csodát tesz, a vizet borrá változtatja, hogy megmutassa irgalmát a fiatal házaspárnak, és kinyilvánítsa erejét a tanítványoknak.

A víz kitűnő borrá való átváltoztatása az elkövetkezendő messiási lakoma jele számomra.

Jézusom, te meghallgatod édesanyád kérését, segítesz az embereknek szükségeikben. Add, hogy túlzott fontolgatás nélkül váltsam életté útmutatásaidat és tanácsaidat.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” […] A zsinagógában minden szem rá szegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” (Lk 4,18-20) Názárettől kezdve Isten Fia, mint vándorprédikátor hirdette az embereknek Isten országát. Jelek és csodák által mutatta meg irgalmát. Megbocsátotta a bűnöket, gyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat. „Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.” (Róm 14,17)

Hogy beléphessek oda, szükségem van igazi megtérésre.

Jézusom, alakíts át irgalmad erejével, hogy teljesen országod örökösévé váljak.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17,1-2) Ugyanaz a három apostol, akik hamarosan látni fogják Jézus kínszenvedését az olajfák hegyén, részesei ennek a látomásnak:”[…] hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt 17, 5-7)

Jézus a közvetítő Isten és énközöttem. Megszabadít a félelemtől, és arra vágyik, hogy megszabadítson minden akadálytól a Teremtővel való egységemben. Ezt szenvedésével hajtja végre, amelyről Elizeussal és Mózessel beszélget.

Jézusom, add, hogy fényed legyek és dicsőséged tanúja.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„ Jézus íg szólt tanítványaihoz: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” (Luk 22,15) Isten Fia, az eljövendő javak igaz főpapja megteríti számunkra legszentebb Testének és Vérének asztalát. Isteni tekintélyével biztosít: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 5, 53-56)

Mindvégig szeretett engem. Velem marad a kenyér és a bor színe alatt.

Jézusom, tedd szívemet örök jelenléted szentségházává, alakítsd szívemet szent Szíved szerint.

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

„Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre.” (Luk 22,43-44) Szeretete viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit nemcsak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel: „Hiszen […] Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva.” (1Pt 1,19)

Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába és vért izzad a Getszemáni kertben bűneim miatt, minden közömbös és megátalkodott ember bűnei miatt.

Jézus, add, hogy bűneimet tökéletes megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen.

12. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mt 27,26) Szabadon bocsátja a bűnözőt és gonosztevőt, Jézust pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás: a gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán: „Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.” (Iz 53.5)

Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent Vére lemos a világról minden igazságtalanságot.

Jézusom, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiömlött vérrel, mosd meg lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak és nem bánják bűneiket.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„Tövisből koszorút fontak, fejére tették, […] leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét.” (Mt 27,29-30) A dicsőség ura, a mindenség királya, leköpve, megverve, kigúnyolva és megalázva: „Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)

A szelíd és alázatos szívű Jézus Krisztus példát ad nekem az alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának, az alázat visszaadja az elvesztett nagyságot és felmagasztal.

Jézusom, aki kigúnyoltak és megaláztak, tanítsd meg nekem a szív alázatát és a szerénységét, példáddal térítsd meg az Egyház ellenségeit.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.” (Jn 19,17) Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek és belevésődött Jézus Szívébe. Nehéz volt a kereszt az Istenember vállán, de sokkal nehezebb az, akit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából.

Jézus Krisztus bűneim miatt hordozza a keresztet, a bűneim miatt esik el a terhe alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza, minden nemzedékét.

Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem és minden bűnöst, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Jézus hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.” (Luk 23,46) Hat órától kilenc óráig szenved a kereszten az Istenember. Teljes három órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatti mérték nélküli szeretetből halt meg.

Jézus Krisztus „szeretett engem, és önmagát odaadta magát értem” (Ef 5,2; 1Tm 2,6) a kereszthalálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet. Minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten.

Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél és meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezedbe ajánlom életemet és halálom óráját minden haldokló üdvösségéért.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Nincs itt, feltámadt.” (Luk 24,6) A halál az új élet, a halhatatlan dicsőség kapuja. Jézus Isten egész népének üdvösségéért halt meg és támadt fel. Feltámadásával legyőzte a halált, a bűnt és a sátánt.

Jézus számomra a feltámadás és az élet. (Jn 11,25) A keresztség, a megszentelő kegyelem és a hit által már most megadta nekem a halhatatlan életet, amelyre minden ember meghívott.

Feltámadt Jézusom, szabadíts ki bűneim sírboltjából és erősíts meg barátságodban. Szabadítsd meg azokat, akik eddig a „a sötétben és a halál árnyékában ülőknek” (Luk 1,79).

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20,17) Az emberi nem megváltása a halállal és a feltámadással egyszer és mindenkorra és visszavonhatatlanul megpecsételődött. Jézus felmegy a mennybe, hogy megkapja a megérdemelt jutalmat az Atya kezeiből; felmegy, mint a dicsőség királya.

Jézus Krisztus megosztja velem dicsőségét. Új élete adva engem is el akar vezetni az Atya színe elé, ahol helyet készített minden kiválasztottnak.

Mennybe felment Jézus, tekints földi életemre, amelyet meghatároz a szenvedés, a bűn elleni harc és a győzelem reménye. Taníts meg engem és testvéreimet, hogy „azt keressük, ami odafenn van, ahol az Atya jobbján ülsz.” (Kol 3,1)

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Eljön majd a Vigasztaló, akit elküldök az Atyától, az Igazság Lelke.” (Jn 15,26) A Szentlélek Jézus Lelke, az Atya és a Fiú szeretete. A megváltás művét, amelyet végbevitt Jézus a földön, és Isten népének szívébe helyezett, láthatatlan módon vezeti tovább a Szentlélek, és vezetni fogja a világ végéig: tanítani, feloldozni, megtisztítani, megszentelni, megerősíteni és vezetni fog.

Jézus Krisztus nekem is megadta a Szentlelket a keresztség és bérmálás által. Lelkemben lakozik, amely az ő temploma (1Kor 3,16) és egyesít Isten egész népével.

Jézusom, aki állandóan küldöd Szentlelkedet Isten egész népére, tedd, hogy szívem fogékony legyen működésére és képes a rólad való tanúságtételre az emberek előtt.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz a mennybe felvett

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél.” (Jn 17,24) Jézus minden ember előtt megváltotta Máriát. Eljövendő érdemeiért kiválasztotta őt, megőrizte a bűntől és eltöltötte kegyelemmel. Mivel a Szentlélektől foganta, hogy testet adott neki, hogy táplálta és felnevelte, végtelen anyai szeretetéért és áldozatáért – nagy örömök között felveszi őt a mennyei dicsőségbe. Megosztja vele dicsőségét.

Jézus édesanyjában engem is szeretett, engem is mint édesanyját a mennyei dicsőségbe hív, amely közös öröksége minden kiválasztottnak.

Jézusom, aki felvetted édesanyádat a mennyei dicsőségben, nyújtsd ki segítő jobbodat minden gyermeked felé, akik az Atya háza felé zarándokolnak, különösen a tévelygők és elkeseredettek felé.

20. Jézus, aki téged szent Szűz a mennyben megkoronázott

„Átadom nektek az országot, mint ahogy Atyám, nekem átadta.” (Lk 22,29) Jézus jósága határtalan. Igazmondása és hűsége beteljesítik ezeket az ígéreteket. Mária „lélekben szegény” volt, ezért kapta meg elsőként a mennyek országát (Mt 5,3) Méltó és igazságos, hogy „az Úr szolgálóleánya” (Luk 1,38) a mindenség Királynője legyen.

Jézus Krisztus számomra is „elkészíti a helyet az Atya házában”. (Jn 14,2) Engem is hív a Bárány menyegzőjére (Jel 19,9), ahol a kiválasztottak szemtől-szemben láthatják Istent. (1Kor 13,12)

Jézusom, te vagy a „királyok Királya és az urak Ura” (Jel 19,16), vezess el engem boldogan országodba, ahol Máriával és az összes választottaddal együtt imádni fogom a Szentháromság dicsőségét.