Papok rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál

„Íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38) Mária az istenanyaságra hivatására tiszta, szabad és boldog szívvel válaszol Isten hívására. Az istenanyaság a lelki anyaság forrásává válik. Krisztus anyja az Isten népének anyja lesz. Ez a kettős hivatás az Isten és az emberek szolgálatában mutatkozik meg.

Nekem is megadta Isten a papság kegyelmét, kiválasztott sok millió ember közül, megszeretett és az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatására rendelt, hogy átadjam az embereknek az isteni életet.

Ó, Jézusom, isteni főpap, aki Mária méhében emberré lettél és meghívtál a papi szolgálatra, taníts meg szolgálni Istennek és embernek Mária példája alapján.

2. Jézus, akit te, szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

„Mária a hegyekbe sietett.” (vö. Lk 1,39) Az apostoli és üdvözítő szeretet sietett. Nem vár meghívásra. Természetéből adódóan szét kívánja osztani magát, megszentelni, szolgálni, adakozni. Mária úgy adja az embereknek a szeretetet, mint a mindennapi kenyeret. Jézust adja nekik, aki kenyérré válik a világ életéért. (vö. Jn 6,51)

Jézus a kezembe teszi a szeretet és a megbocsátás titkát, hogy átadjam a bűnös, elhagyott, elkeseredett és szükséget szenvedő embereknek.

Jézusom, isteni Főpap, te édesanyád méhében Erzsébethez siettél, hogy Jánost megszabadítsd a bűntől és az egész házat eltöltsd boldogsággal – add meg nekem a papi buzgóságot, hogy segítséget nyújtsak a bűnös, beteg, elhagyott és minden szükséget szenvedő embernek.

3. Jézus, akit te, szent Szűz a világra szültél

„Mária megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette.”(vö. Lk 2,7) Az anya küldetése a szülés, az élet továbbadása, ápolás és a teljes fejlődésre vezetés. Mária ezt a hivatást egészen az utolsó vacsoráig betöltötte (vö. ApCsel 1,14), a keresztig (vö. Jn 19,25), a mennyei dicsőségig (vö. ApCsel 12,1).

Jézus papi tanítása által megszületik az oltáron, megszületik az emberi lelkekben. Hivatásom abban áll, hogy továbbadjam az isteni életet a szószéknél, az oltárnál, a gyóntatófülkében, a keresztelőkútnál – bárhol is látom el a papi feladatokat.

Jézusom, isteni Főpap, te hatalmat adtál nekem, hogy hatalmaddal „Igéd emberré lett”, taníts meg, hogy olyan tisztelettel és szeretettel osszam szét életedet az emberi lelkeknek – ahogyan Mária a világnak adott téged.

4. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban bemutattál

„Amikor szülei elvitték a gyermeket a templomba, hogy a törvény szerint cselekedjenek vele, kezébe vette és áldotta az Istent.” (Lk 2,27-28) Mária élete gyermekkorától fogva Istennek és a Szentélynek volt szentelve. Leghűségesebben az isteni törvénynek viszi gyermekét, hogy bemutassa a mennyei Atyának. Istentől kapta – Istennek áldozza.

Életemet Jézus megszentelte és örökre összekötötte a templommal, hogy benne mutassak be Istennek áldozatot, hirdessem Isten Igéjét, kiszolgáltassam a szentségeket és így Isten egész népe Isten színe elé álljon.

Jézusom, isteni Főpap, önmagadat ajánlottad fel értem és az egész világért, szegezd szívemet az oltárhoz, a szószékhez, a gyóntatófülkéhez, hogy áldozatommal egyesüljek áldozatoddal.

5. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban megtaláltál

„Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem?” (Lk 2,49) Mária először fáradsággal kereste azt a helyet keresi, ahol világra hozhatja Jézust. És amikor a világra hozta, menekülnie kellett Egyiptomba Heródes elől. Most fájdalommal keresi őt, mert elvesztette. Ilyen az emberi élet: állandóan keresni kell Istent.

Rám is bízta Jézus „az Atya dolgait.” Az én helyem a templom, hogy ott tanítsak, kenyeret adjak, bűnt bocsássak meg és meghívjam az embereket az új életre.

Jézus, isteni Főpap, add, hogy szeressem életemben az „Atya dolgait”, hogy szeressem a templomot, és hogy segítsek mindenket megtalálni téged és neked szolgálni.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. 11Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Mk 1,10-11) Sokéves Názáretben töltött rejtett élete után eljön Jézus a Jordánhoz. Azért jön, hogy beteljesedjék a Keresztelőnek adott ígéret: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. 34Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia. (Ján 1,33-34)

Jézus általam kívánja elhozni az eltévedt embereknek a hőn áhított isteni irgalmasságot, a békét, ahogy a világ nem tudja megadni.

Jézusom, isteni Főpap, Isten Báránya, aki oly gyakran általam veszed el a világ bűneit, add, hogy mint Keresztelő Szent János igaz békében és szeretetben lehessek a Te hiteles tanítványod, tanúságtevőd és Fiad.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 7Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. 8Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték (Ján 2, 5.7-8) Mesterem Anyja mondja nekem: Bízz benne, tedd meg mindazt, amit mond. Ő nem téved! Ő az út, az igazság és az élet.”

Jézus kéri, hogy töltsem meg a korsókat vízzel. Ő az élet, az igazság vize, amely nem múlik el. Az igazi korsók az emberi szívek, gondolatok és lelkek. Én magam is korsó vagyok. Lelkemnek szüntelenül szüksége van az isteni kegyelem borára.

Jézus, isteni Főpap, igazságod hirdetőjévé, irgalmasságod sáfárjává tettél, taníts meg, hogy szolgád legyek – engedelmes és bizakodó, szereteteddel teljes.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. 13Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket:[…] Rengeteg tanítvány sereglett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről, 18hogy hallgassák; és meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. (Lk 6,12-13.17-18)

Jézus általam kívánja kinyilatkoztatni országát. Tanít engem: Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. 20De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. (Luk 10,19-20)

Jézus, isteni Főpap, adj nekem alázatos szívet és értelmet, hogy ne pazaroljam el fáradságodat és véredet, hogy kincseket gyűjtsek neked a mennyben, hogy szeressem juhaidat.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén kinyilvánította isteni erejét

Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” 5Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” 6Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. 7Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt 17,4-7) Jézus fokozatosan vezeti be a tanítványokat az Isten országának titkaiba. Az Atya iránti szeretetre tanítja őket.

Jézus arra vágyakozik, hogy bízzak benne. Nem akarja, hogy félelemben adjam meg magam az Atyaistennek. Dicsőségével akar megajándékozni.

Jézus, isteni Főpap, add kérlek, hogy mindig emlékezzem Atyád szavára: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett. 23Azonkívül ők nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. 24Ő viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. 25Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk. (Zsid 7,22-25) Jézus az igazi Főpap és az igazi áldozat. Ő az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között.

Jézus arra hívott engem, mint az újszövetség papja a legszentebb áldozat bemutatásával lehetővé tegyem az embereknek, hogy részt vegyenek szenvedésének és feltámadásának titkában, és hogy magukhoz vegyék testét.

Jézus, isteni Főpap, kérlek, add, hogy mindig a legnagyobb tisztelettel és a legtisztább szívvel álljak oltárodnál és az emberek előtt, akiket sebeid vére által szereztél meg az Atyának.

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett

„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt 26, 41a) Jézus 30 éven keresztül rejtett családi életet élt, és készült nyilvános működésére. Három éves tanítás után – megalapítja a legszentebb Oltáriszentséget az utolsó vacsora termében és kimegy az olajfák hegyére, ahol imádkozik, halálfélelmet él át és vérrel verítékezik. Magával viszi legkedvesebb és kiválasztott tanítványait, hogy vele imádkozzanak és virrasszanak.

Jézus azt kívánja, hogy mellette legyek. Rám bízza szívének titkait. Amikor sokan harcolnak ellene és igyekeznek művét megsemmisíteni, engem imára és éberségre hív.

Ó, Jézusom, isteni főpap, azt kívánom, hogy az ima és éberség által hűségesen kitartsak melletted és megerősítsek másokat a hűségben.

12. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„Én akkor sem tagadlak meg.” (v.ö. Mt 26,35) Jézust, akit eláraszt véres izzadás és halálosan retteg az Olajfák hegyén, mindenki elhagy. A vének tanácsának küldöttei megkötözik és letartóztatják. A mindenség Ura és a szabadság meghozója börtönbe kerül. A gonosztevők oszlopánál megostorozzák – saját vérével fizeti meg az Isten gyermekeinek szabadságát.

Jézust szeretni, hűségesen kitartani mellette, habár sokan elárulják és elhagyják őt – íme, ez a feladatom a mai világban.

Jézusom, isteni Főpap, akit bebörtönöztek, megostoroztak, mégis nyugodt és bátor – erősíts meg szeretetedben.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„Üdvözlégy, zsidók királya.” (Mt 27,29c) Ez a gúny és a gyűlölet, a megalázás és megszégyenítés kiáltása. De az igazság és a győzelem kiáltása is. Krisztus király legyőzi a sátánt szenvedéssel és megaláztatással. Királysága nem ebből a világból való. (v.ö. Jn 18,36)

Papi életemet nem lehet megfosztani a szenvedéstől és a megaláztatástól, mert a pap második Krisztus, akit a tövissel is megkoronáztak.

Jézusom, isteni főpap, megalázott és kigúnyolt, mégis a dicsőség királya – amikor gyengeség, szomorúság és megaláztatás ér, add meg nekem a bátorság adományát.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26) Közös út, közös sors. Jézus vállára veszi a keresztet minden ember üdvösségéért, de az üdvösség az ember közreműködésével valósul meg. Az embernek is segítenie kell Istennek a maga módján, ha üdvözülni akar.

Jézus meghívott engem a kereszt és az áldozat útjára, hogy segítsek neki megváltani a világot. Jézus számít rám, imámra, szenvedésemre és munkámra.

Jézusom, isteni főpap, azt mondtad: „Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét, kövessen engem.” (v.ö.Mt 16,24) Tanítványod vagyok, Uram, mégis félek a kereszttől. Add, hogy bátran kövesselek téged az áldozathozatalban felebarátaim üdvösségéért.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.” (Jn 19,30) Szeretett minket utolsó vércseppjéig, utolsó leheletéig. Beteljesedett az Atya által rábízott mű. Megváltotta a világot szenvedésével és halálával, valamint kiengesztelte az emberiséget Istennel. Most következik a jutalom és a dicsőség napja.

Papi életemnek különböző fokai vannak, átszőve örömmel és szenvedéssel. Naponta bemutatom Istennek Krisztus áldozatát és feláldozom magam. Eljön rám is a halál és az utolsó áldozat napja.

Jézusom, isteni főpap, te feláldoztad életedet a kereszt oltárán Isten és az emberek iránti szeretetből. Legyen áldozatom is a szeretet kifejezése, hogy egyszer majd nyugodtan adhassam vissza lelkemet az Atya kezébe.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” (Jn 20,20b) Jézus él: Jézus közöttünk él! Megmutatja átszúrt oldalát, valamint sebeit kezein és lábain. Békét hagy ránk, kiárasztja a Lélek erejét és a bűnök megbocsátásának hatalmát. A feltámadt Úr arra hívja őket és minket, hogy tanúi legyünk Jeruzsálemben és az egész földön, a világ végéig. (v.ö. Ap 1,8)

Naponta látom a feltámadt Jézust szolgálatomban, hatalmát gyakorlom, bűnöket oldozok és tanúskodok. Látom, ahogyan Jézus a lelkekben naponta újból feltámad.

Jézusom, isteni főpap, milyen öröm hirdetni testvéreimnek feltámadásodat és feltámasztani őket az új életre. Bárcsak soha meg ne szűnnék megmaradni küldetésemben.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján.” (Mk 16,19) Mindig együtt: közös szeretet, közös aggodalmak, közös munka, közös dicsőség. Jézus és tanítványai, a földön és a mennyben – a szeretet köteléke nem ismer határokat. A dicsőséges Jézus a mennyben az Atya jobbján, a földön a szentségekben, a papok szívében, ajkán, életében és kezeiben.

Jézus nekem is megígérte a mennyei boldogságot, velem is megosztja országát. (v.ö. Lk 22,29)

Jézusom, isteni főpap, szolgálatodért örök dicsőséggel jutalmaztak – add, hogy azt keressem, ami odafenn van, ahol az Atya jobbján ülsz. (v.ö. Kol 3,1)

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek.” (Jn 14,16). És megadta. Pünkösd napján, amikor összegyűltek az emeleti teremben, mindegyikük felett megjelent lángnyelvek formájában. „És mindegyiküket eltöltötte a Szentlélek.” (ApCsel 2,4a) Eljött a Szentlélek ideje az Egyház történelmében és minden emberi lélekében: ez a megszentelődés műve.

A Szentlélek a papság eltörölhetetlen jelét nyomta lelkemre, Krisztus és az Egyházhoz való tartozásét. Rám bízta, hogy folytassam Jézus üdvös misszióját a világban.

Jézusom, isteni főpap, megadtad nekem a Szentlelket, aki bennem és velem van. Vezesse üdvös művedet papi szolgálatom által, hogy szeretetének engedelmes eszköze legyek.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz, a mennybe felvett

„mert nagyot tett velem a Hatalmas.” (Lk 1,49) Valóban hatalmas! Testestül-lelkestül felvett a mennybe és örök jutalomban részesített. Isten népének anyja befejezte földi zarándokútját, de közbenjárásával tovább segíti gyermekeit a földön.

Egyszer az én küldetésem is befejeződik, a Isten- és emberek szolgálatának küldetése. Az Úr százszorosan megjutalmaz mindazért, amit nevében a legkisebb testvéreimmel cselekedtem.

Jézusom, isteni főpap, aki elindítottad Isten népének vonulását az Atya házába és felvetted Máriát az örök dicsőségbe, szítsd fel szívemben a lelkületet, hogy segítsem testvéreimet vándorlásukban.

20. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

„Letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte.” (Lk 1,52) Felmagasztalta alázatos szolgáló leányát, aki egész életében alázatosan szolgált Istennek és embernek. A szolgáló királynő lett: ez az isteni gazdálkodás. Mária a világmindenség Királynője – angyaloké és embereké.

„Istent szolgálni uralkodást jelent.” Papi életem mint Isten és emberek szolgálata – már itt a földön uralkodás. Uralkodás lesz a mennyben is.

Jézusom, isteni főpap, te kereszted által szerezted meg az örök országot és Máriát, szolgáló leányodat, és megkoronáztad a mennyben. Kérlek téged, erősíts meg szolgálatodban, hogy országodban áldhassalak téged Máriával és minden kiválasztottal együtt.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)