Aquinói Szent Tamás ünnepére

20[1]

Aquinói Szent Tamás imái

 

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé,

a szív kisszerűsége nélkül tisztává,

zúgolódás nélkül türelmessé,

színlelés nélkül alázatossá,

szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,

kislelkűség nélkül szomorúvá,

fennhéjazás nélkül komollyá,

könnyelműség nélkül vonzóvá,

hamisság nélkül igazlelkűvé!

Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót,

önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat

és épülésére szolgáljak szóval és jó példával,

a Te igazságodat tartva szem előtt.

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat

Tőled el ne terelje,

adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje,

adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse,

maga felé ne hajlítsa,

adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje,

adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem

magához ne fűzhesse.

Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet,

Téged kereső buzgalmat,

Téged megtaláló bölcsességet,

add, hogy életem Előtted kedves legyen,

állhatatosságom téged bízvást várjon,

és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

 

Ima tanulás és vizsga előtt

(Aquinói Szent Tamás)

Kimondhatatlan teremtő Isten, te bölcsességed szerint a világegyetem minden részét a lehető legszebben rendezted el, téged joggal vallunk a világosság és a bölcsesség forrásának! Öntsd ki kegyesen homályos értelmemre szereteted sugarait és távoztasd el tőlem a kettős sötétséget, melyben születtem: a bűnt és a tudatlanságot. Te a csecsemők nyelvét is megoldod; az én nyelvemet is vezesd és édességed kegyelmével halmozd el. Add meg nekem az értő elme élességét, az emlékezet megtartó erejét, a tanulás könnyű útját, az értelmezés finomságát, a beszéd könnyed folyását. Tanulásom kezdetét te vezesd, folyamatában te irányítsd, és a végén te teljesítsd be, aki igaz Isten és igaz ember vagy. Ámen.

 

Rövid Ima

Mindenható örök Isten! Íme a te Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Szentségéhez járulok: mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan a tisztaság forrásához, mint vak az örökfényesség világához, mint szegény koldus a menny és föld Urához. Kérem azért végtelen irgalmadat, gyógyítsd meg betegségemet, mosd le minden tisztátalanságomat, takard be mezítelenségemet, hogy téged, az angyalok kenyerét, a királyok Királyát, az urak Urát oly hódolattal és alázattal, oly töredelmes és ájtatos szívvel, oly hívő és tiszta szívvel vegyelek, mint ami az lelkem üdvének a leghasznosabb.

(Aquinói Szent Tamás)