Engesztelés rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál

„ […]hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1,20-21) A fogantatás Isten üdvözítő terveinek kinyilatkoztatása. Jézusban, akit Mária hoz a világra, Isten kiengeszteli önmagával a világgal.

Bűnben fogantam és egész életemben vétkezem. Szükségem van az üdvözítőre.

Jóságos Atyánk, fogadd el azt a jóvátételt, amelyet Jézus ajánlott fel neked már anyja méhében mondván: Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat. (Zsid 10,7)

2. Jézus, akit te, szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

„ […] hogy megvilágítsa azokat, akik a sötétben és a halál árnyékában ülnek és lépteinket a béke útjára vezesse.” (Lk 1,79) A látogatás megszabadít a bűn homályából és a béke útjára vezet.

Bűnös vagyok, szükségem van Isten látogatására, a bűnből való szabadulásra.

Jóságos Atyánk, fogadd el Mária és minden igaz ember engesztelését.

3. Jézus, akit te, szent Szűz a világra szültél

„Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr.” (Lk 2,11) Maga a bűnös és Istentől eltávolodott ember nem volt képes elégtételt adni Istennek bűneiért. Ezért Isten Fia emberré lesz, hogy az embereket igazzá tegye.

A keresztség által megszülettem az új életre, de a bűn félrevezet.

Jóságos Atyánk, fogadd el Fiad szegénységben való földi születését engesztelésül bűneimért.

4. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban bemutattál

„Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben” (Lk 2,34) Azok támadnak fel, akik Jézus elégtételét saját könyörgésükké teszik Isten előtt bűneik miatt.

Mindig elesek. Jézus az, aki felemel minden bűnömből.

Jóságos Atyánk, fogadd el Jézusnak körülmetéléskor kiömlő vérét és Egyiptomba való menekülését engesztelésül bűneimért.

5. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban megtaláltál

„Íme, atyád és én szomorúan kerestünk!” (Lk 2,48) Mária szíve fájdalma által lett a bűnösök menedéke és engesztelés bűneikért. A bűnbánat és az engesztelés által segít megtalálni Istent.

Amikor elveszítem az isteni kegyelmét – elveszítem Istent. Mária, segíts.

Jóságos Atyánk, fogadd el Máriának Jézus keresésekor érzett fájdalmát engesztelésül bűneimért.

 

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. 29Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” (Jn 1,28-29) Jézus felvette a bűnbánat keresztségét Jánosnál, megszenteli a vizet, magára veszi az emberek megvallott bűneit és elindul a pusztába, hogy legyőzze a sátán összes kísértését.

Szükségem van a Messiásra, az Üdvözítőre, a hatalmas Uralkodóra, akinek egyedül van hatalma arra, hogy elvegye minden bűnömet és felmutassa nekem Isten irgalmát.

Jóságos Atyánk, fogadd el Fiad alázatát, amelyet megmutatott a Jordán vizében való megkeresztelkedésekor Jánosnál engesztelésül bűneimért.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

„Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára,[ …] Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. [ …] Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.” (Jn 2,6-8.11) Jézus a tisztálkodásra használt korsó vizet borrá változtatja. Ez nem véletlen. Szenvedésével a bort Vérévé változtatja. Ez tisztít meg minket a bűntől. A kánai csoda az igazi megtisztulás első foka. Itt a menyegzőn kezdődik el a tanítványok szemének „megtisztítása”. Ekkor kezdenek el hinni benne.

Hitem elválaszthatatlanul összekapcsolódik bűnös voltom tudatával.

Jóságos Atyám, fogadd el Mária és Jézus tanítványainak hitét engesztelésül bűneimért.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Épp sokakat meggyógyított különféle bajokból, betegségekből, és megszabadított gonosz lelkektől, a vakoknak pedig visszaadta a látásukat.” (Lk 7,21) És hirdette nekik: „De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.” (Lk 11,20) Figyeljük meg Jézus fáradozását! Körülvették őt azok, akik szeretetre, igazságra és irgalomra szomjaztak. Nem takarékoskodott az idejével. Nappal tanított és gyógyított, és milyen gyakran egész éjszakákat átimádkozott. Bárcsak nem kellene meghallanunk Isten keserű panaszát hitetlenségünk miatt: „Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. (Mt 11,21)

Éppen nekem van szükségem megtérésre, a szív igazi átalakulására, nemcsak másoknak.

Jóságos Atyánk, fogadd el a tanító Jézus minden fáradozását, imádságait és könnyeit engesztelésül a közömbösségért, amellyel mi, emberek ajándékaidat fogadjuk.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust.” (Mk 9,7-8) Már másodszor ad az Atya Isten tanúságot szeretett Fia mellett. Ahogy az Írás mondja: „Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget.” (Zsid 1,3a)

Értem sugárzik Jézus isteni fényben a Tábor hegyén, hogy elhiggyem, az én hivatásom az, hogy részem legyen dicsőségében az örökkévalóságban.

Jóságos Atyánk, kápráztass el minket Krisztus arcán ragyogó dicsőséged megismerésének fényével. (2Kor 4,6b)

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.” (1Kor 11,23-25) Szent Pál figyelmeztet: „Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét.” (1Kor 11,27)

Az én szívembe akar eljönni Jézus, eltölteni engem életével és szeretetével.

Jóságos Atyánk, bocsásd meg szeretett Fiad legszentebb Teste és Vére ellen elkövetett minden szentségtörést.

 

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

„Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre.” (Lk 22,44) Isten Fiának halálfélelme és vére engeszteléssé válik a világ bűneiért.

Ó, haldokló Jézus, bocsásd meg keményszívűségemet.

Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen Szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneimért.

  1. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.” (Zsid 12,4) Jézus vérét ontja az ostorozás titkában a világ üdvösségéért.

Megostorozott Jézus, tisztíts meg minden bűnömtől.

Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen Szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozásakor kiömlő Vérét engesztelésül bűneimért.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” 30Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét.” (Mt 27,29-30) És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak.

Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségemből és önszeretetemből.

Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen Szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„[…], megállítottak egy cirenei embert, Simont,[…]. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26) Az misztikus Testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nemcsak a saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot.

Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásaimból.

Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen Szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért.

  1. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm 5,8) Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása.

Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálomat.

Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen Szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért.

 

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.” (Róm 10,9) Jézus halála engesztelés a bűnökért, a feltámadás pedig az elégtétel és Isten bocsánatának biztosítéka, de hinni kell benne és utalni kell rá.

Feltámadt Jézusom, add nekem erődet, hatalmadat.

Irgalmas Atyánk, Jézus Krisztus feltámadása által őrizz meg a bűntől.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?” (Róm 8,34) Igen, Jézus közbenjár értünk a mennyben.

Jézusom, aki az Atya jobbján ülsz, könyörögj érettünk.

Irgalmas Atyánk, Fiad szent sebei által irgalmadat kérjük.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„ A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.”(Róm 8,26) „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23) A bűnbocsánat, a kiengesztelődés Istennel – mindig Jézus Lelkének erejével történik-

Jézusom, aki elküldted Szentlelkedet szívünkbe, tisztíts meg engem.

Irgalmas Atyánk, Fiad Lelkével kiáltom: „Abba, Atya” – bocsásd meg bűneimet.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz a mennybe felvett

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” (Jn 2,3) A jóságos Anya közbenjár a rászorulókért. Missziója folytatódik a mennyben: közbenjárónk, szószólónk, vigasztalónk.

Jézusom, hallgasd meg Édesanyád közbenjárását a mennyben.

Irgalmas Atyánk, Mária érdemei által, különösen a kereszt tövében elszenvedett fájdalmai által légy irgalmas a bűnösökhöz.

20. Jézus, aki téged szent Szűz a mennyben megkoronázott

„ Örökké él, hogy közbenjárjon értünk.” (Zsid 7,25) Ahogy Jézus a mennyben, úgy Mária, a mindenség Királynője és Isten népének Anyja, betölti a kegyelmek szétosztásának hivatalát. Az ő királynői hatalma a kegyelem és az irgalom hivatala.

Jézusom, te megkoronáztad Máriát jobbodon, hogy közbenjárjon értünk nálad.

Irgalmas Atyánk, Királynőnk Mária Fiad jobbján engesztel a világ bűneiért: légy irgalmas az emberiség iránt.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)