június 4. Veronai Szent Péter OP emléknapja

Péter a 12. század végén született az olaszországi Veronában manicheus eretnekséget követő szülőktől. Kisgyermekkorában a katolikus hitre tért. Mint fiatalember Bolognába ment tanulmányokat folytatni és ott, Szent Domonkos prédikációjának hatására, belépett a Domonkos Rendbe. A Rend ruháját is tőle kapta. Ezután az igehirdetésnek szentelte magát, különösen a katar eretnekek körében, és Szent Domonkos tanítása szerint az evangéliumi életszabályon alapuló párbeszédet folytatva lett az üdvösség örömhírének kiváló terjesztője és tanúja.

A Szentlélek ajándékaival csodálatos módon megerősítve, minden igyekezetével az igaz hit hirdetésén és védelmén fáradozott. A hit széleskörű terjesztésére törekedve alapította meg a „Hittársulatokat” és a „Boldogságos Szűz Mária dicséretének közösségeit”. Szeretettel élte a testvériséget. A közösségi életet nagy buzgósággal támogatta, mint elöljáró bölcsen irányította és szorgalmasan óvta. A nővérek lelki javát is komolyan a szívén viselte; szeretettel állt mellettük tanácsaival és buzdításával. Igen nagy hasznukra volt mint lelki vezető.

Élete utolsó szakaszában, az 1251. év közepe táján inkvizítori tisztséggel tüntették ki. Apostoli küldetésének a legnagyobb fokú emberiességgel, hatékonyan tett eleget. 1252. április 6-án Comóból Milánóba visszatérve eretnekek kardja végzett vele „a hit szeretetéért és a római Egyház iránti engedelmességéért”. Halála előtti utolsó szavával megvallotta hitét és vérével a hitvallás kezdő szavát írta le, a Credo-t. Egyik orgyilkosa, Carinus később megtért és belépett a Rendbe. IV. Ince pápa 1253. március 9-én Pétert a szentek sorába iktatta és ünnepét április 29-re tette. A legújabb liturgikus reform óta ezen a napon tartjuk az ünnepét, ereklyéi (1340-ben történt) átvitelének évfordulóján.

Könyörgés

Istenünk, te vagy a hit forrása és védője, aki Veronai Szent Péternek a hit megvallásában való állhatatosságáért megadtad a vértanúság jutalmát, add, hogy mi is megvalljuk a hitet szóval és cselekedettel és elnyerjük lelkünk üdvösségét. Krisztus, a mi Urunk által.

(forrás: világi domonkosok)