Betegek rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál

„Az Úr van teveled.” (Lk 1,28) Isten meghívja Máriát az istenanyaság méltóságára. A Messiás anyja lesz, aki kereszten való szenvedése árán megváltja a világot. Mária hűségesen követi egész életében – egészen a kereszt lábáig – mint szolgáló leány.

Szenvedésemnek akkor van értéke üdvösségem számára és felebarátaim üdvössége számára, ha az Úr van velem, ha súlyos bűn nélkül élek, a megszentelő kegyelem állapotában.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg az Istennel való barátságban élni és szenvedni.

2. Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

„Hogyan lehet az, hogy Uramnak Anyja látogat el hozzám?” (Lk 1,43) Mária eljön Erzsébethez három hónapra – a szeretet szolgálatával. Isten küldi Máriát, a szomorúak vigasztalóját és a betegek gyógyítóját, hogy megvigasztalja és megerősítse a szenvedő és szomorú embereket, ahogy örüljenek Istenben, megváltójukban.

Szenvedésem akkor lesz áldott, ha tudok örülni Istennek, Üdvözítőmnek.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg örülni Istennek, aki a szívemben van.

3. Jézus, akit te, Szent Szűz a világra, szültél

„Békesség a földön a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14b) A béke Isten ajándéka azoknak az embereknek, akikben kedve telik, akiket szeretettel halmoz el, akiknek bűnét megbocsátja és részt ad életéből.

Szenvedésem Isten adománya, amely békében és bizalomban alakítja ki bennem az istengyermekség arcát.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg szenvedni békében és csendben.

4. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál

„És a te lelkedet tőr járja át.” (Lk 2,35) Mária leírhatatlan örömet okoz a templomban áldozatával az idős Simeonnak és Annának. Cserébe a fájdalom tőre járja át Szívét. De ez semmi. Így kell lennie. És számára is üt majd az öröm órája.

Szenvedésem megkönnyebbülést és örömet hoz a tisztuló lelkeknek és a kétségbeesett bűnösöknek, ha azt Istennek ajánlom fel.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg szenvedésemmel örömet kiesdeni felebarátaimnak.

5. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

„Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” (Lk 2,48b) Hatalmas fájdalom és nyugtalanság kíséri néha az istenkeresést, a kegyelmeket, a megbocsátást, de végtelenül nagy öröm árad Isten megtalálásából. Mária értünk, a mi üdvösségünkért találja meg Jézust.

Szenvedésemet a fájdalom jellemzi, de Istenben örömet és boldogságot találok.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg a szenvedésben vigaszt keresni Istennél.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki.” (Mt 3,13-15) Csodálatos mindkettőjük alázata: Jézusé és Jánosé. János engedi Jézusnak, hogy beteljesedjen mindaz, ami igazságos.

Szenvedésem hitet, türelmet és alázatot követel. Csak akkor nem tör össze engem.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg teljesíteni Isten akaratát, különösen akkor, amikor nem értem.

7. Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

„Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,3-5) Jézus tudatosítja Máriában, hogy az emberfia órájáért született a világra. Megsemmisülésének órájában valósul meg az irgalmasság igazi csodája – legyőzi a három ellenséget: a bűnt, a halált és a sátánt. Azonban meghallgatja Mária kérését.

Szenvedő testem és lelkem több mint egy korsó. Jézus a Szentlélek borával, a megerősítő kegyelemmel akarja megtölteni.

Mária, Fájdalmas Anya, taníts meg bízni Jézusban, különösen akkor, amikor úgy tűnik nekem, hogy elfeledkezett rólam.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.” (Lk 12,32) Jézus az út, hogy teljesen részese lehessünk az Atya országának: „Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve és égjen a lámpásotok. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy kiszolgálja őket.” (Lk 12,33b-37) Jézus a falvakat és városokat járva, tömegeket tanítva, felajánlotta éjszakai imáit és fáradságait, hogy az emberek elhiggyék, hogy az Atya küldte, hogy higgyenek irgalmában és megtérjenek.

Szenvedésem által, amelyet bizalommal Istennek felajánlok, és vele együtt átélek, terjeszthetem Isten országát a világban, a szeretet lelki gyümölcseit gyűjthetem.

Mária, Fájdalmas Anya, kérj számomra hitet, hogy a mindennapos szenvedésben Szent Fiaddal egyesülve hozzájáruljak ahhoz, hogy az emberek befogadják Isten országát.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.” Jézus kinyilvánítja dicsőséggel teljes arcát, amely a napnál is fényesebb. Megmutatja isteni dicsőségét és azt, ami minden hű tanítványára vár a mennyben. Ezért szent Pál összehasonlítva az evilági, bajokkal teli életet a megváltottak életével, ezt mondja: „De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8,18)

Szenvedésemnek jóvá tévő ereje lehet Isten dicsőségének fényében.

Mária, Fájdalmas Anya, szabadíts meg a félelemből és a jövő miatti minden aggodalmaskodásból. Esd ki lelkem számára a teljes bizalmat, hogy minden szenvedésnek megvan a maga földi vége, és a rám váró dicsőségnek soha nem lesz vége.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.” (Jn 17,19-20) „Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5b) „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,56) Jézus önmagát ajánlotta fel, hogy én élhessek.

Testem és lelkem a vele való egységben maradhat fenn. Ezt a méltóságot semmi sem teheti tönkre, csak a bűn.

Mária, Fájdalmas Anya, aki ismered Krisztus áldozatát úgy, mint senki más emberfia, esd ki számomra, hogy szüntelenül kívánjak Krisztussal egyesülni, aki el akar jönni hozzám a kenyér színe alatt és hordozni gyengeségeimet. Kérlek a papokért, hogy a Szeretethez hűen felmutassák az embereknek a Eucharisztia üdvös értelmét.

Fájdalmas

11. Jézus, aki értünk vérrel verítékezett

„Maradjatok itt és virrasszatok velem.” (Mt 26,38b) A szenvedő megváltó a getszemáni kertben, szomorúságba merülve és vérrel elborítva, az emberek közelségét keresi, tőlük várja a vigasztalást. Nem az idegenektől – a közeli barátoktól, akiket szeret. De nem találja. Az emberek alszanak. Egy mennyei angyal vigasztalja.

Az emberek magamra hagyhatnak a szenvedésben, Isten soha sem hagy el.

Mária, Fájdalmas Anya, fogadd el szenvedésemet, kapcsold össze Jézus szenvedésével és ajánld fel Istennek minden elhagyott és szenvedő emberért.

12. Jézus, akit értünk megostoroztak

„Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.” (Mk 14,50) A jó barátot a bajban lehet megismerni. Jézus szenvedésekor elvesztette barátait. Amikor nyilvánosan oszlophoz kötötték és szörnyen megostorozták, senki sem kelt védelmére, senki sem állt ki mellette.

A családtagok el vannak foglalva saját dolgaikkal, egyedül hagynak szenvedésemben. Isten mindig velem van.

Mária, Fájdalmas Anya, fogadd el magányosságomat, kapcsolj össze az elhagyott és megostorozott Jézussal, és ajánld fel Istennek minden elmagányosodott emberért.

13. Jézus, aki értünk tövissel megkoronáztak

„Miért ütsz engem.” (Jn 18,23c) Jézus, akik kimerült a halálfélelemtől a getszemáni kertben, véresen és megostorozva, most kigúnyolják és megalázzák. Arcul ütik. Ez az isteni Fenség szörnyű meggyalázása. Pedig nem követett el bűnt.

Isten próbára tesz a szenvedéssel, nem bűneim miatt, hanem szeretetből.

Mária, Fájdalmas Anya, fogadd el szenvedésemet, kapcsold össze az ártatlan Jézus megaláztatásával és ajánld fel Istennek az igazságtalanul üldözött emberekért.

14. Jézus, aki értünk a keresztet hordozta

„Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.” (Jn 19,17) Jézus értünk viszi a keresztet a Golgotára. Előtte senki sem tudta megtenni ezt. Ő egyedül a világ megváltója. Most mindenkinek lehet és kell csatlakozni hozzá és vinni saját keresztjét.

A szenvedés az én keresztem, amely megnyitja nekem a mennyet.

Mária, Fájdalmas Anya, fogadd el szenvedésemet a keresztet hordozó Krisztus szenvedésével együtt és ajánld fel Istennek minden elesett emberért.

15. Jézus, akit értünk keresztre feszítettek

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34b) A megváltó szabad akaratből vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy kiengesztelje Istent a világ bűneiért. A kereszten mint áldozat függött az emberi nem bűneiért, akik elfordultak Istentől. Halála visszaállítja az Isten és ember közötti szövetséget.

Bármilyen halálom is lesz, ma kezedbe ajánlom, mennyei Atyám.

Mária, Fájdalmas Anya, fogadd el akkor halálomat Szent Fiad halálával együtt és ajánld fel Istennek bűneimért engesztelésül.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24,26) Ez Isten ekonómiája, ilyen Isten üdvözítő terve. A szenvedés és a halál által vezet az út a feltámadás dicsőségébe.

Szenvedésem, összekapcsolva Krisztus szenvedésével, már itt a földön részt ad feltámadásában.

Mária, Fájdalmas Anya, ajánld szenvedésemet a feltámadt Krisztusnak a bűnösök megtéréséért.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei vagyunk. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (v.ö. Róm 8,17) Krisztus szenvedése, halála és feltámadása után felment a mennybe mint Isten népének vezére és helyet készít nekünk az Atya házában.

Hiszem és remélem, hogy Jézus vár rám a mennyben.

Mária, Fájdalmas Anya, ajánld szenvedésemet az Atya jobbján ülő Krisztusnak minden hitetlen emberért.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Most Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi lesz ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek városról városra, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám.” (ApCsel 20,22-23) A Szentlélek, akik a keresztség és a bérmálás szentségében kaptunk meg, megadja a bátorságot a szenvedésben az egész Egyház lelki javára.

Hiszem és bízok a Szentlélek segítségében.

Mária, Fájdalmas Anya, ajánld fel szenvedésemet Krisztusnak a Szentatyáért, püspökökért, papokért és szerzetesekért.

19. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

„Nagy dolgokat tett velem a Hatalmas.” (Lk 1,49) Milyen csodálatos Isten irgalmassága: Íme, Krisztus Anyja, akit összetört és átszúrt a fájdalom tőre a kereszt alatt – testével és lelkével a mennybe vétetik. Azt gondolhattuk volna, hogy a Golgotán vége a világnak. Isten azonban nem feledkezett el szolgáló leánya szenvedéséről.

Hiszem és bízom, hogy az én szenvedésem is megnyitja nekem a mennyet.

Mária, Fájdalmas Anya, ajánld szenvedésemet Krisztusnak azokért, akik kételkednek Isten irgalmában.

20. Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. 2Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.” (Jel 12,1-2)

A királyi korona Mária fején nem jelenti, hogy Isten népe nem szenved többet. Az utolsó időkben élünk. Mária segít minden szenvedőnek és üldözöttnek.

Hiszem és bízom a Rózsafüzér Királynőjének hatalmas pártfogásában.

Mária, Fájdalmas Anya, ajánld fel Krisztusnak szenvedésemet, hogy Isten ügye győzedelmeskedjen a világban – a szent rózsafüzér által.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)