Családok rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál

„A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.” (Lk 1,26-27) A házasság Isten által megalapított, szent szövetség, amely részt ad az ő teremtő és megváltó művében, és Krisztus a szentség méltóságára emelte. Mária Józseffel a keresztény házasság példaképe.

Családunkban a házasság a szentséggel van megszentelve és a Teremtő és Megváltó terveinek megvalósítására hívatott.

Názáreti Szent Család, kérünk téged, hogy a keresztény családok a házasságot a szentségre építsék és felajánljuk neked szeretetünket, házastársi hűségünket.

2. Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

„Mária belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet.” (Lk 1,40) Mindkét szent anya gyermeket vártak, mindketten teljes szívvel szerették Istent és családjaikban a szentségre és szeretetre törekedtek. Az elsőnek Fia a Megváltó volt, a másiknak pedig ennek előfutára. Mária meglátogatja Erzsébet és Zakariás családját, elviszi nekik Jézust és a Szentlélek adományait.

Családunknak is szüksége van Mária látogatására és az élet megújulásra a szentségben és a kölcsönös szeretetben.

Názáreti Szent Család, kérünk téged, add meg Szentlélek ajándékait és felajánljuk neked kölcsönös családi szeretetünket.

3. Jézus, akit te, Szent Szűz a világra szültél

„Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.” (Lk 2,16) A Szent Család mindig egységben volt. A megtestesült Isten, Megváltó életük központja. Ez a legszentebb Család a földön. A gyermek a magasságos Isten ajándéka, Mária és József gondjaira bízva.

A gyermekek minden család kincsei és büszkeségei. A Jóisten bízza rájuk őket.

Názáreti Szent Család, rád bízzuk az elutasított és elhanyagolt gyermekeket és családunkat oltalmadba ajánljuk.

4. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál

„Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.” (Lk 2,41) A szülők szent élete Istenre, templomára és az oltárra központosul. Mária Józseffel együtt szeretettel és engedelmesen teljesítik Isten törvényét. Felajánlják Felségének a gyermeket, akit Isten bízott rájuk.

A megkeresztelt gyermekeket Istennek ajánljuk, a hittan és a szentmisén való részvétel által szolgálnak Istennek szeretetben.

Názáreti Szent Család, minden nem megkeresztelt gyermeket neked ajánlunk és felajánljuk családunk vallásos jövőjét.

5. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

„Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” (Lk 2,48) Mária és József szomorúsága nem volt vétkes. A Jóisten megengedte a Szent Családnak, hogy „menedék” legyen minden olyan család számára, akik közbenjárásukra találnak segítségre és támogatásra. Minden család, különösen a szerencsétlenek, akiknek gyermekei rossz úton járnak – a Szent Családhoz kell imádkozniuk.

A családi élet különböző veszélyei fájdalmat és szomorúságot okoznak a szülőknek. Istenben kell segítséget keresni.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk az erkölcsileg lezüllött családok gyermekeit és felajánljuk családunk erkölcsének tisztaságát.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Tibériusz császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója.” (Lk 3,1) „Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban.” (Mk 1,9) Minden családnak helye van a történelemben, hatással van az emberek és a világ sorsára. Jézusnak is megvolt a maga földi története és földi családja. Keresztsége azonban áthatol az időn, minden ember és minden család sorsát magában foglalja. Isten Fiaként, minden ember messiásaként jelenik meg. Jézus földi életének megvan a maga időrendje és benne a maga célja – az üdvös misszió.

Családunk is hivatalos erre a misszióra. El kell fogadnunk Isten akaratát, hogy Fiát megismerjük és közösségi életünkben dicsőítsük, éppúgy mint mindannyiunk egyéni életében is.

Názáreti Szent Család, rád bízzuk családunk és minden utódunk hitbeli növekedését. Neked ajánljuk utódaink örök sorsát.

7. Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” (Jn 2,1-3) A nemes bor annak a szeretetnek a szimbóluma, amely az évek múlásával sem veszíti el ízét. Ezt az ünnepi jó bort biztosította Jézus a násznagy megdöbbenésére. Ebben a Szép Szeretet Anyja közvetített. A galileai Kánában történt csodából az következik – állandóan meg kell tölteni a családi hordókat a Szentlélek élő vizével.

Mária közvetíteni akar ebben, hogy beteljesedjenek Fia szavai: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

Názáreti Szent Család, segíts, hogy szívünk beteljen Fiadba vetett hittel és, hogy igazsága szerint cselekedjünk.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok!” (Mt 6,20) Jézus olyan életre hív, amely megszerzi az Atya országában való részvételt. Azt mondja: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Mt 18,10)

A családi élet az a tér, amelyben Jézus országának adományait akarja kinyilvánítani. Erről tanúskodik számos csoda, pl. Péter lázas anyósának meggyógyítása, a naini fiatal, az özvegy egyetlen fiának, vagy Jair leányának feltámasztása, beteg vagy megszállott gyermekek megszabadítása.

Názáreti Szent Család, segíts, hogy a családi életünket úgy építsük, hogy Jézus szívesen legyen velünk, mint Márta, Mária és Lázár betániai házában. Nyilvánuljanak meg országa gyümölcsei a mi életünkben.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén kinyilvánította isteni erejét

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt 17, 1-3) Jézus átváltozik három tanítványa előtt. Azt akarja, hogy felismerjék, hogy az Atyától jött és hogy az Atyához tér vissza az igazi húsvéti áldozat útján.

A családi élet tele van meglepetéssel. Állandóan szükség van a Szentlélek segítségére, hogy a mindennapos elfoglaltságok között ne térjünk el az isteni parancsolatok útjáról, hogy ne veszítsük el az Isten gyermekeinek méltóságát. „Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” (Róm 8,19)

Názáreti Szent Család, segít, hogy átalakuljunk a Szentlélekben, hogy Jézusnak – az örökkévalóság királyának – dicsősége beragyogja testünket és lelkünket.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,55-56) „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.” (1Kor 11,26)

Az Atyához való visszatérése előtt Jézus szenvedésének emlékét hagyja ránk. Mégis jelen marad a kenyér és bor szentségi színe alatt. Minden embert kísérni akar az Atya házába való földi zarándokúton.

A család a Jézussal való eucharisztikus kapcsolat tanulásának a helye. A felnőtteket így tanítja Jézus: „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Lk 18,16b) Legjobb a Megváltóval való egységünknek saját példája.

Názáreti Szent Család, kérd számomra a Jézussal való élő és őszinte kapcsolatot az Eucharisztiában.

 Fájdalmas

11. Jézus, aki értünk vérrel verítékezett

„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt 26,41a) A szenvedő és vérrel verítékező Jézus a tanítványait kéri a getszemáni kertben, hogy vele együtt virrasszanak és imádkozzanak, különben kísértésbe esnek. A tanítványok azonban elalszanak, fáradtak voltak. Szent Péter is az ima és virrasztás helyett alszik. Utána pedig megtagadja mesterét.

A közös ima a családban megvédi a szent hit érintetlen kincsét.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk azokat a családokat, amelyekben gyógyíthatatlan betegek és haldoklók élnek és kérjük, hogy családunk kitarthasson a katolikus hitben.

12. Jézus, akit értünk megostoroztak

„Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.” (Lk 23,25) Azt tehettek vele, amit csak akartak. Megfosztották ruháitól, nevetségessé tették és szörnyen megostorozták, és a sebbel, vérrel elborítottat arcul ütötték. Így bántak az ártatlannal, és kimentik a gyilkost.

A vallásgyakorlás megőrzése megőrzi családunk egységét és az osztatlanságát.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk a haragban lévő és szétesett családokat és kérjük családunk egységének megmaradását.

13. Jézus, akit értünk tövissel megkoronáztak

„Íme, a királyotok.” (Jn 19,14b): megostorozták, nádszálat adtak kezébe, fejére töviskoronát tettek, kigúnyolták, megalázták és kinevették, saját népe taszította el. Jézus a szeretet, a béke, a szabadság és a kegyelem királya: az isteni élet királya a családban.

A kölcsönös szeretet a családban és a megszentelő kegyelem állapota megerősíti Krisztus országát bennünk.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk a nem hívő családokat és kérjük, hogy növekedjen Krisztus országa családunkban.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26) Az emberi mélység közös a földön, közös az út, közös a kereszthordozás. Jézus jár előttünk. A családnak is megvannak a közös keresztjei: „Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.” (v.ö. Gal 6,2)

Segítsük egymást kölcsönösen a családban a keresztünk hordozásában.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk az alkoholisták családjait és kérjük a józanságot családunkban.

15. Jézus, akit értünk keresztre feszítettek

„Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.” (Lk 23,46) A Megváltó meghalt a kereszten a világ üdvösségéért. Halálával kiengesztelte az embereket Istennel és kiérdemelte számukra az örök életet.

A családi jó élet felkészülés a jó halálra.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk családunk elhunyt tagjait és kérjük számunkra a békés és boldog halált.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. 9Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta.” (Róm 6,8-9) Meghaltunk a bűnnek és minden rossznak, hogy Isten barátságában éljünk.

A család bátra megvallja Istenbe vetett hitét környezetében.

Názáreti Szent Család, neked ajánlunk minden közömbös és megfélemlített családot és kérjük, hogy bátran és örömmel valljuk meg hitünket.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20,17c) Jézus felmegy a mennybe, hogy helyet foglaljon az Atya jobbján. Minket is hazavár az Atya, mert szeret minket.

A földön dolgozó család a mennyei javakra törekszik és az örök üdvösség reményében él.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk azokat a családokat, akiken úrrá lett az anyagiasság lelkülete, és kérjük az önmegtagadás lelkületét családunk számára.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek.” (ApCsel 1,8a) A Szentlélek a szeretet Lelke és erőt ad, hogy tanúskodjuk a szeretetről Isten és az emberek előtt. Isten ott van, ahol szeretet van.

A család a szeretetből jött létre és a kölcsönös és szomszédos szeretet által növekszik.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk azokat a családokat, akik gyűlöletben élnek és kérjük a megbékélés és szeretet ajándékát családunk és szomszédjaink számára.

19. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

„Nagy dolgot tett velem a Hatalmas.” (Lk 1,49) A szeplőtelenül fogantatott és kegyelemmel teljes Mária felvétetett a mennybe testével-lelkével. Isten népének Anyja a mennyei dicsőségbe vétetett. Ez a jutalom áldozattal és szeretettel teli életéért.

Az a család, amelyik hűségesen szolgálja Istent és élő tisztelettel van Mária iránt, találkozik a mennyei dicsőségben.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk azokat a családokat, akik nem szeretnek és kérjük a rózsafüzér szeretetét családunk számára.

20. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

„Hatalmasokat ledöntött a trónról, alázatosakat pedig felmagasztalt.” (Lk 1,52) A büszkeségre mindig büntetés vár, az alázatra jutalom. A világosság büszke angyal lucifer lett, az Úr alázatos szolgáló leánya pedig a mindenség királynője, az ég és a föld királynője. Mária az égből osztja szét a kegyelmet és segítségére siet azoknak, akik imádkoznak hozzá.

A család az isteni kegyelem kimeríthetetlen forrására lel a rózsafüzér imádságban, amelyet a Rózsafüzér Királynőjéhez intéz.

Názáreti Szent Család, neked ajánljuk a kétségbeesett családokat és kérjük számukra a vigasztalást és számunkra a rózsafüzér ájtatosságban való kitartás kegyelmét.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)