Gyermekek rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál

Mária így szólt Gábriel arkangyalhoz: Jézus Krisztus édesanyja akarok lenni minden ember üdvösségéért. És ebben a pillanatban méhében foganta a Megváltót a Szentlélek erejéből.

Vajon szeretem Istent és a megszentelő kegyelemben élek? Mária, édesanyám, mostantól fogva arra törekszem, hogy hűségesen szolgáljak Istennek.

2. Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet. Három hónapon át segít neki házában, mert neki kell megszülnie Keresztelő Jánost.

Vajon szívesen segítek otthon mindenkinek? Mária, édesanyám, szívesen fogok segíteni szüleimnek, testvéreimnek, barátaim és barátnőimnek.

3. Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél

Mária megszülte gyermekét a betlehemi barlangban, jászolba fektette a szénára, mert a szálláson nem volt hely számukra.

Vajon családomban mindenki magához veszi Jézust a szentáldozásban? Mária, édesanyám, gyakran fogom az Úr Jézus szívembe fogadni a szentáldozásban.

4. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál

Mária bemutatta a gyermek Jézust a mennyei Atyának a templomban minden ember üdvösségéért.

Vajon minden vasárnap áhítatosan részt veszek-e a szentmisén? Mária, édesanyám, nem hagyom ki a szentmisét se egy vasárnap se egy ünnepnap.

5. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

Mária három napon át kereste az elveszett Jézust, amíg végül megtalálta őt a templomban, tanította és kérdezte a tanítókat.

Vajon szorgalmasan járok-e hittanra és hallgatok-e szüleimre? Mária, édesanyám, sosem hagyom el a hittanórát és szívesen fogok hallgatni szüleimre.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

Az Úr Jézus felveszi a keresztséget a Jordán folyóban Keresztelő János kezéből. A Szentlélek leszáll rá, és az égből jövő hang Isten szeretett Fiának nevezi őt.

Vajon én jó keresztény vagyok-e? Vajon Isten tényleg jó és hűséges gyermekének nevezhet-e engem? Mária, édesanyám, kérni fogom a Szentlelket, hogy adjon nekem jó lelkiismeretet.

7. Jézus, aki a kánai menyegző kinyilvánította isteni erejét

Az ifjú pár meghívta az menyegzőre az Úr Jézust, Máriát és az apostolokat. Egyik pillanatban elfogyott a bor, amely Palesztinában a lakodalomnak alapvető itala volt. Mária kérésére Jézus a vizet borrá változtatja. Ez csoda volt és ezért a tanítványok hittek benne. Mária állandóan gondoskodik rólunk.

Vajon én meghívom-e az Úr Jézus és a Szűzanyát a játékaimba? Mária, édesanyám, úgy fogok játszani, hogy sose szomorítsalak el, hogy sose hiányozzon életemben az isteni kegyelem.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

Az Úr Jézus megtanított minket imádkozni a mennyei Atyához: „Jöjjön el a te országod.” Arra vágyakozik, hogy minden ember megtapasztalja ennek az országnak a kimondhatatlan jótéteményeit: a bűntől, a sátántól és a haláltól való megszabadulást. Ezt a mennyei országot hozzuk közel az emberekhez az imádság és a jó cselekedetek által.

Vajon szívesen fogadom-e az Úr Jézus tanítását? Vajon igyekszem-e, hogy országa növekedjen a szívemben és barátaim szívében? Mária, édesanyám, segít, hogy terjesszem Isten országát az engem körülvevő világban.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

Jézus felvezette Pétert, Jakabot és Jánost egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük.  Arca világított, mint a nap, és az Atyaisten így szólt: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”

Vajon viselkedésemmel megadom-e a dicsőséget Istennek vagy inkább elszomorítom? Mária, édesanyám, az Úr Jézus dicsőségévé akarok válni, örömöt akarok neki szerezni.

10. Jézus, aki az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát

Az utolsó vacsora termében az Úr Jézus átváltoztatta a kenyeret szent Testévé, a bort szent Vérévé. Megalapította az Eucharisztia szentségét, hogy minden megkeresztelt ember szent egységre léphessen vele. Azt mondta tanítványainak, hogy ha nem eszitek testét, nem lesz isteni élet bennetek.

Vajon rendszeresen járulok-e a szentgyónáshoz, hogy tiszta szívvel fogadjam az Úr Jézust? Mária, édesanyám, ígérem, hogy saját akaratomból nem fogom elhagyni a vasárnapi szentmisét.

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett

Az Úr Jézus térdel az olajfák hegyén, imádkozik és szenved a világ bűneiért, és véres veríték folyik le arcáról.

Vajon én imádkozom-e a bűnösökért? Mária, édesanyám, neked ajánlom különösen a megátalkodott bűnösöket.

12. Jézus, akit érettünk megostoroztak

Az Úr Jézust oszlophoz kötözik és borzalmasan megostorozzák, hogy vérre a földre csordul.

Vajon nem bántom-e meg Istent szerénytelen bűnnel? Mária, édesanyám, kerülni fogom a szerénytelen bűnöket gondolatban, szóban és cselekedetben.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

Az Úr Jézus megfosztják ruháitól, gúnyos bíborba öltöztetik, nádszállal a kezében és töviskoronával a fején arcul ütik, és mint király kinevetik.

Vajon én nem gyalázom-e meg felebarátaimat? Mária, édesanyám, segíts, hogy mindig tisztelettel forduljak az emberek felé.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

Az Úr Jézus a Kálváriára viszi nehéz keresztjét és súlya alatt a földre esik.

Vajon segítek-e felebarátaimnak otthon és az iskolában? Mária, édesanyám, megfogadom, hogy szívesen sietek segítségére az idős és beteg embereknek.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

Három óra szenvedés és haláltusa után Jézus meghal a kereszten bűneimért.

Vajon gyakran és őszintén megvallom-e bűneimet a szentgyónásban? Mária, édesanyám, őszintén meg fogom bánni bűneimet, őszintén megvallom a gyónásban és igyekezni fogok, hogy ne térjek vissza hozzájuk.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

Három nap múlva Jézus feltámadt a sírból, hogy már többé meg ne haljon és nekünk biztosítsa az örök életet.

Vajon méltó keresztény életet élek? Mária, édesanyám, ígérem, hogy soha nem hozok szégyent Jézusra viselkedésemmel.

17. Jézus, aki a mennybe felment

Feltámadása után negyven napra az Úr Jézus megjelent tanítványainak, és szemük láttára felment a mennybe.

Vajon imádkozom-e naponta az Atyához, aki a mennyben van? Mária, édesanyám, imádkozni fogok minden nap reggel és este.

18.  Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

Pünkösd napján az Úr Jézus elküldte az apostoloknak a Szentlelket, amikor az emeleti teremben imádkoztak Máriával együtt.

Vajon imádkozok-e a Szentlélekhez? Mária, édesanyám, minden nap összeszedetten és figyelmesen fogom ismételni: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

19. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

Mária testestül-lelkestül felvétetett a mennybe, mert szerette Istent és a legkisebb bűnt se követte el.

Vajon szeretem a Szűzanyát? Mária, édesanyám, mindennap elimádkozom a rózsafüzért.

20. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Máriát az angyalok és emberek királynőjévé koronázták a mennyben, mert a földön az Úrnak szolgáló leánya volt.

Vajon szívesen megtartom-e az Isten és az Egyház törvényeit? Mária, édesanyám, megtartok minden törvényt, hogy egykor veled uralkodhassak a mennyben.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)