Szerzetesek rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál

„Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél!” (Lk 1,30) Isten kiválasztott téged, hogy fiának anyja légy, a emberiség megváltásának művében. Minden teremtmény felett megszeretett téged és a kegyelem teljességével gazdagított. Kedves szolgáló leánya lettél.

Perfectae Caritatis 5: Bármely (szerzetes) intézményben elsősorban azt tudatosítsák a tagok, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal Isten meghívására feleltek, hogy ne csak a bűnnek haljanak meg (vö. Róm 6,11), hanem lemondva a világról, egyedül Istennek éljenek. Ugyanis egész életüket az Ő szolgálatára adták oda.

Szerető Atyánk, szent Fiad szolgálatára hívtál engem, add, hogy válaszoljak hívásodra és Mária, szolgáló leányod példájára hűen szolgáljalak.

2. Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.” (Lk 1,46-47) Mária örömteli szívvel fogadta az isteni hívást és Erzsébetet szolgálva a mindennapi élet szükségleteiben, megosztja vele és házával az Üdvözítő jelenlétét, akinek élő temploma, és akinek irgalmasságát magasztalja.

PC 5: Mivel pedig önátadásukat az Egyház elfogadta, legyenek tudatában, hogy az Egyház szolgálatára is elkötelezték magukat.

Szerető Atyánk, szerzetesi hivatással gazdagítottál engem egyházadban és az egyházért. Add, hogy hasznos legyek egyházad számára.

3. Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél

„Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 2,12) Mennyire szerény, szinte észrevehetetlen az üdvözítő megjelenése a földön. Nem egy hatalmas uralkodó, hanem egy gyermek alakjában, nem egy gazdag palotában, hanem jászolban. Mária ismeri a szegénység és a szeretet titkát. Megismerték a pásztorok is.

PC 5: A szerzetesek tehát, fogadalmukhoz híven, mindent elhagyva Krisztusért (vö. Mk 10,28) Őt kövessék (vö. Mt 19,21) mint az egy szükségeset (vö. Lk 10,42), s az Ő szavait hallgatva (vö. Lk 10,39) csak azzal törődjenek, ami az Övé (vö. 1 Kor 7,32).

Szerető Atyánk, Fiad barátságával gazdagítottál engem. Add, hogy minden szeretettel vegyem körül Őt, úgy, ahogy Mária, József és a pásztorok.

4. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál

„Mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél.” (Lk 2,30-31) Ez annak az embernek a felkiáltása, akik egész életét a templomban töltötte el. Mária karjaiból átveszi a Megváltót – saját és az egész világ megváltóját. Az üdvösség az áldozat által valósul meg.

PC 14. A szerzetesek az engedelmesség fogadalma által saját akaratuk odaadását áldozatul ajánlják föl Istennek, ezáltal erősebben és biztonságosabban kapcsolódnak az üdvözítő isteni akarathoz. Ezért Jézus Krisztus példáját követve.

Szerető Atyánk, Jézus példájára életemet összekötötted a templommal, az oltárral és az áldozattal – add meg nekem az áldozat és önmegtagadás lelkületét.

5. Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

„Keresték a rokonok és ismerősök között. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt.” (Lk 2, 44.46) Egyesek az ateizmus, laicizmus, vallási indifferentizmus (közömbösség) miatt veszítik el Istent. Mások az erkölcstelen élet és az Isten szolgálatában való hanyagság miatt. Isten minden elvesztése a bűnnel függ össze. Amíg az ember a földön él, elveszítheti Istent. De mindenkinek a kötelessége, hogy keresse Istent. Mária segít megtalálni.

PC 6: Akik fogadalmat tettek az evangéliumi tanácsokra a bennünket előbb szerető Istent (vö. 1Jn 4,10) mindennél jobban keressék és szeressék, és minden körülmények között a Krisztussal együtt Istenben elrejtett életet (vö. Kol 3,3) ápolják.

Szerető Atyánk, oly sok ember veszíti el Istent, és oly kevés akarja keresni és megtalálni őt! Add, hogy Máriával együtt keresselek téged egész életemben és egyre teljesebben feltaláljalak.

 

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” (Mt 3,16) „Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Mk 1,11)

PC 5: Isten szolgálatának kell serkentenie és erősítenie őket az erények — főleg az alázatosság és engedelmesség, a lelki erősség és a tisztaság — gyakorlásában, melyekkel részesednek Krisztus önkiüresítésében (vö. Fil 2,7–8) és az Ő lelki életében (vö. Róm 8,1–13).

Szerető Atyánk, Krisztus követésére hívtál engem. Add, hogy a Lélek szerint éljek, akit megkaptam a keresztségben.

7. Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. 2Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.” (Jn 2,1-2) Íme, a Bárány, aki pászkájával elkészítette az örök menyegzőt a mennyben, eljön, hogy részt vállaljon az emberi menyegző örömében. Vele van édesanyja – a Bárány és az Egyház anyja. Azt mondja a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit mond nektek.” (Jn 2,5b) Ő vezet a Bárányhoz. Jézus megparancsolja, hogy töltsék meg a hordókat. Anyja kérésére a vizet borrá változtatja. Ez első nyilvános csodája. Elkezdenek hinni benne. Mária közelebb hozza a Báránnyal való jegyességet.

PC 6: Ezért a (szerzetes) intézmények tagjai az imádságos lelkületet és magát az imádságot a keresztény lelkiség hiteles forrásaiból merítve állandó törekvéssel ápolják. Elsősorban a Szentírás legyen minden nap a kezükben, hogy az isteni írások olvasása és az azokon való elmélkedés által megszerezzék „Jézus Krisztus fönséges ismeretét” (Fil 3,8).

Szerető Atyánk, add, hogy megismerjem Fiadat, hogy mint Mária teljesen elteljek a Lelkeddel – bo szereteted borát kívánom.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19,21) A szerzetesi hivatás a feltámadásba vetett hit kifejezése és Isten országának jele. „Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.” (Róm 14,17)

PC 15: A szeretet pedig a törvény teljessége (vö. Róm 13,10), a tökéletesség köteléke (vö. Ko1 3,14), és belőle tudjuk, hogy a halálból átvitettünk az életbe (vö. 1Jn 3,14). Sőt a testvérek egysége kinyilvánítja Krisztus eljövetelét (vö. Jn 13,35; 17,21) és nagy apostoli erő árad belőle.

Szerető Atyánk, arra vágyom, hogy teljes életemmel beteljesítsem tanításodat, erősíts meg hivatásomban. Tégy engem a világ evangelizációjának élesztőjévé.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17,1-2) a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17,5b) Ez az esemény megadja végső értelmét a szerzetesi életnek.

PC 12: A tisztaság … a mennyei javak különleges jele és a legalkalmasabb eszköz arra, hogy a szerzetesek nagylelkűen az isteni szolgálatra és az apostolkodásra szenteljék magukat. Így minden Krisztus-hívőt emlékeztetnek arra a csodálatos, Isten adta és az eljövendő világban beteljesedő jegyesi kapcsolatra, melynek alapján az Egyháznak egyetlen vőlegénye van: Krisztus.

Szerető Atyánk, teremts bennem tiszta szívet, hogy beteljesedjenek bennem Fiad szavai: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt 5,8)

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,55-56) Jézus megengedte, hogy szeretett tanítványa keblén nyugodjon. Éppen ő írta le szavait evangéliumában: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn 15,9)

PC 6: Ezért a (szerzetes) intézmények tagjai … A szent liturgiát — főként a legszentebb Eucharisztiát — szívvel és szájjal az Egyház lelkületével végezzék és e bőséges forrásból táplálják lelki életüket. Így az isteni törvény és a szent oltár asztaláról táplálkozva testvériesen szeressék Krisztus tagjait.

Szerető Atyánk, zárj be engem Fiad Szívébe.

 

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett

„Még egy órát sem tudtok velem virrasztani? 41Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.” (Mt 26, 40b-41a) Az imádság, halálfélelem és virrasztás hatalmas titka. A szenvedésében, imájában és virrasztásában való részvétel titka – a világ üdvösségéért. A hozzánk intézett szavainak meghallása: Imádkozzatok és virrasszatok velem, Szívemmel.

LG 46: Senki se gondolja, hogy a szerzetesek Istennek szenteltségük következtében elidegenednek az emberektől, vagy haszontalanná válnak a földi hazában. Mert ha olykor nem is állnak kortársaik mellett közvetlenül, mélyebb értelemben mégis ott állnak mellettük Krisztus szeretetében, és lelkileg együttműködnek velük, hogy a földi város építése mindig az Úrban legyen megalapozva és feléje irányuljon.

Szerető Atyánk, halálfélelmet megélt Fiad így imádkozott hozzád: Abba, Atyám! (v.ö. Mk 14,36), taníts meg, hogy vele együtt imádkozzak és virrasszak a szenvedésben és bajban is.

12. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„Jézust pedig megostoroztatta” (Mt 27,26). „Íme, az ember.” (Jn 19,5) Isten-ember, legszentebb és legbűnösebb – megfosztva ruháitól és kitéve a gúnynak. A legszentebb testet, aki Szentlélektől fogantatott, Szeplőtelen anyától világra jött, büntetésül megostorozzák, hogy az emberek megszabaduljanak a test rabságából.

PC 12. A „mennyek országáért” (Mt 19,12) vállalt tisztaságot, amelyre a szerzetesek fogadalmat tesznek, a kegyelem igen nagy ajándékának kell tekinteni. Ugyanis egyedülálló módon fölszabadítja a szívet (vö. 1Kor 7,32–35), hogy erősebb szeretetre gyulladjon Isten és az összes emberek iránt.

Szerető Atyánk, Jézus és az ő Szeplőtlen Anyjának példájára add kegyelmedet, hogy kitartsak a test és a lélek ártatlanságában.

13. Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak

„Íme, a királyotok!” (Jn 19,15) Igen, ruháitól megfosztva, megostorozva, sebekkel elborítva, leköpdösve, nádszállal a kezében és töviskoronával a fején – habár annyira megcsúfolták, hogy nem lehetett ránézni (v.ö. Iz 53,2), azonban – Király, a szeretet királya, a dicsőség királya: ártatlan, alázatos, szegény.

PC 13: A Krisztus követése miatt vállalt önkéntes szegénységet, ami e követésnek ma különösen is megbecsült jele, a szerzetesek buzgón ápolják, … Általa annak a Krisztusnak szegénységében részesülnek, aki értünk szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy szegénysége által mi meggazdagodjunk (vö. 2Kor 8,9; Mt 8,20).

Szerető Atyánk, Fiad megígérte az országot a lélekben szegényeknek (v.ö. Mt 5,3), ébreszd fel bennem a vágyat a szegény Jézus követésére.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.” (Jn 19,17) Jézus mondta: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” (Mt 16,24) A szerzetesi élet királyi keresztút.

PC 14: A rendtagok tehát a hit és az Isten akarata iránti szeretet lelkületével a regulák és a konstitúciók előírásai szerint alázattal engedelmeskedjenek elöljáróiknak úgy, hogy értelmi és akarati erejüket, természetes és kegyelmi ajándékaikat a kapott parancs teljesítésére és a rájuk bízott feladat megoldására fordítsák, tudván, hogy Isten terve szerint dolgoznak Krisztus testének épüléséért.

Szerető Atyánk, adj nekem buzgóságot a szerzetesi életben, hogy kegyelmedből önmegtagadással és hűséggel segítsem Jézust a világ megváltásában.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.” (Lk 23,46) Egész életében az Atya akaratát tette: engedelmes lett a halálig, egészen a kereszthalálig.” (v.ö. Fil 2,8) Ádám engedetlensége által az emberiség eltávolodott Istentől, Krisztus engedelmessége által visszatért szeretetébe.

PC 14: „A rendtagok a hit és az Isten akarata iránti szeretet lelkületével, alázattal engedelmeskedjenek elöljáróiknak úgy, hogy értelmi és akarati erejüket, természetes és kegyelmi ajándékaikat a kapott parancs teljesítésére és a rájuk bízott feladat megoldására fordítsák.

Szerető Atyánk, Fiad engedelmeskedett akaratodnak egészen a halálig, add, hogy példáját követve tökéletesen engedelmeskedjem elöljáróimnak.

 

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.” (Jn 21,14) Jézus meghalta minden ember üdvösségére és feltámadt mindenkiért. Mindenkinek kiérdemelte a halhatatlan élet kegyelmét. A tanítványait azonban feltámadása utána kivételes szeretettel ajándékozta meg, amikor kiválasztotta őket arra, hogy továbbadják a világnak az isteni életet.

LG 44: A szerzetesi állapot követőit jobban fölszabadítja a földi gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már evilágon is meglévő javakat, ékesszólóbban tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről, továbbá hatásosabban hirdeti az eljövendő föltámadást és a mennyország dicsőségét.

Szerető Atyánk, szilárdíts meg a feltámadt Krisztus életében.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Menjetek, tanítsatok minden népet.” (Mt 28,19a) Krisztus felmegy a mennybe, és tanítványainak meghagyja, hogy terjesszék Isten országát szóval és példával. Ilyen misszió a szerzetesi élet.

LG 44: Szorosabban utánozza és az Egyházban mindig fönntartja azt az életformát, melyet Isten Fia vett magára, amikor eljött e világba megtenni az Atya akaratát, s melyet bemutatott a nyomában járó tanítványoknak.

Szerető Atyánk, szakítsd el szívemet minden földi hiábavalóságtól és taníts meg azt keresni, ami odafenn van, ahol Krisztus ül az Atya jobbján. (v.ö. Kol 3,1)

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5) A megígért Szentlélek Jézus tanítványainak ajándéka lett, hogy maguk is megszentelődjenek és meg tudják szentelni a világot.

LG 47. Mindaz pedig, aki meghívást kapott a tanácsok vállalására, gondosan őrködjék afelett, hogy maradjon meg a hivatásban, melyet Istentől kapott, és abban törekedjék naggyá válni az Egyház szentségének gyarapodására, a Krisztusban és Krisztus által minden életszentség forrásának és kútfejének, az egy és oszthatatlan Szentháromságnak nagyobb dicsőségére.

Szerető Atyánk, Jézus lelkével kiáltok hozzád: Abba, Atyám! Szüntelenül szentelj meg engem és testvéreimet!

19. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

„Íme, boldognak hirdet engem minden nemzedék.” (Lk 1,48b) Az egész egyház kötelessége, sőt mi több: – az egész megváltott emberiségé – hogy megadja a tiszteletet a Boldogságos Szűz Máriának, mert együttműködik Krisztussal minden ember megváltásának művében. A szerzeteseknek különös módon kell őt tisztelniük.

LG 66. Máriát, akit az isteni kegyelem a Fiú után az angyalok és emberek fölé magasztalt mint Isten szentséges anyját, mivel részese volt Krisztus misztériumainak, méltán tiszteli az Egyház különleges tisztelettel.

Szerető Atyánk, önts szívembe gyermeki szeretetet Fiad édesanyja iránt, hogy tiszteljem őt rózsafüzéremmel és egész életemmel.

20. Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

„Nagyot tett velem a Hatalmas.” (Lk 1,49) Mária, mint fényes példakép Isten egész népe számára, Krisztus és a megváltás műve iránti hűség példaképe – a mennyben királyi dicsőségben részesült. Fia jobbján ül mint a világmindenség királynője: a földé és a mennyé.

LG 68. Amint Jézus anyja a mennyben testében és lelkében már megdicsőülten mintaképe és kezdete annak az Egyháznak, melynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön mindaddig, amíg el nem jön az Úr napja (vö. 2Pt 3,10), a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára.

Szerető Atyánk, te édesanyául adtad Máriát Fiadnak és egész népednek, valamint a világmindenség királynőjévé koronáztad őt a mennyben. Kérlek téged, hogy számomra is legyen a biztos remény és öröm jele a hozzád való zarándoklásban.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)