Hálaadás rózsafüzére

Örvendetes 

1. Jézus, akit te, szent Szűz a Szentlélektől fogantál

Íme az Úrnak szolgáló leánya. (Lk 1,38) Mária válasza a kegyelemmel teljes adományokra és Krisztus anyjának hivatására a hála, amellyel odaadja önmagát Isten szolgálatára. Nem pazarol el egyetlen isteni adományt sem, hanem felhasználja Isten dicsőségére és az egész nép javára.

Jézus Krisztus megtestesülése Isten jósága számomra és az egész emberiség számára.

Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szentháromságnak a megtestesülés ajándékáért.

2. Jézus, akit te, szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.” (Lk 1,78-79) Az irgalmas Isten az egész emberiséget meglátogatja Mária által, aki elhozza nekünk a Megváltó Úr Jézust.

Isten látogatása velem és minden emberrel szemben a Szentháromság felfoghatatlan irgalmasságának a titka.

Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szentháromságnak a látogatás ajándékáért.

3. Jézus, akit te, szent Szűz a világra szültél

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda. (Jn 3, 16) Végtelen, kimeríthetetlen és érdek nélküli jóság. Egyszerűen „odaadta”, feláldozta, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Karácsony ünnepe adja nekem Jézust és Isten gyermekévé tesz.

Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szentháromságnak Isten születésének ajándékáért.

4. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban bemutattál

Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. (Ef 5,2) Jézus bemutatása a templomban az Úr határtalan szeretetének ajándéka a bűnösök és a mennyei Atya iránt.

Jézus bemutatása elmerít engem az végtelen isteni kegyelembe, hogy boldoggá tegyen.

Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szentháromságnak Jézus bemutatásáért a templomban.

5. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban megtaláltál

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. (Lk 19,10) A Megváltó megengedi, hogy szeplőtelen édesanyja részt kapjon a keresés és a megtalálás titkában. A Fiúhoz hasonlóan, az Anya is keresi a bűnösöket, keresi őket szeretetből – mint saját elveszett gyermekeit.

Istenem, te magad adod meg a kegyelemet, hogy újból megtaláljalak téged, akit bűnöm miatt veszítettem el.

Mária, veled édesanyámmal mondok köszönetet Istennek a keresés és Jézus megtalálásának kegyelméért.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

Keresztelő János mondta: „[…] azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel. Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.” (Jn 1,31-32) „Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. 34Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.” (Jn 1,33-34)

Az Úr Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében az Isten Fiának nyilvános megjelenése.

Mária, veled, édesanyánkkal adok hálát a Szentháromságnak azért, hogy az Atya Isten Jézust, aki a Jordán vizében a bűnbánó emberek közé állt, mint Fiát és az emberek üdvözítőjét kinyilatkoztatta.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

„Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” 4Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” 5Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond.” (Jn 2,3-5) Az Úr Jézus Máriát asszonynak nevezi. Ezzel az Atya ígéretére utal, aki a édenkertben így szólt a kígyóhoz: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” (Ter 3,15)

Jézus szavaival és a borrá vált víz csodájával elkezdődik Mária Fiának nyilvános fellépése, aki azért jött, hogy a sátán hatalmát lerombolja.

Mária, veled, édesanyánkkal adunk hálát a Szentháromságnak Jézus első csodájáért és a hit kegyelméért.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet.” (Lk 5,3) „Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.” (Lk 5,32) Az Úr Jézus kinyilvánította az embereknek az Atya szeretetét, irgalmát a bűnösök iránt. Annál inkább kereste tehát a lélekben betegeket. Az isteni irgalmasság titkának kinyilatkoztatása nem záródik be a hároméves tanítás idejébe, hanem megmarad az Egyházban, amely az isteni igazság és szeretet péteri csónakja.

Mindannyian részesei lehetünk a szentségek által már most Isten országának.

Mária, veled, édesanyánkkal adunk hálát a Szentháromságnak Jézus fáradozásáért, amely igehirdetését és Isten országának elhozatalát kísérte, és a szentségek minden gyümölcséért.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.” (Mk 9,6) Jézus Isten Fia. Szenvedésének új kivonulásnak kell lennie – a bűn szolgaságából való kivonulás Isten gyermekeinek örök dicsőségébe.

Jézus Krisztus kinyilvánítja tanítványainak, hogy nagyobb ő, mint Mózes és Illés.

Mária, veled, édesanyánkkal adunk hálát a Szentháromságnak Isten szentségének minket is átalakító erejéért.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” (Jn 6, 27) „Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53) Irántunk való szeretetből Jézus megalapítja az oltáriszentség és a papság szentségét.

Jézus Krisztus el akar jönni az emberi szívekbe, hogy mindenkinek örök élete legyen.

Mária, veled, édesanyánkkal adunk hálát a Szentháromságnak az isteni szeretet e kimondhatatlan ajándékáért.

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

„Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” (Mt 26,50) A szeretet ajándéka az emberek kezébe került, de az ember méltatlannak mutatkozott. Eldobta az ajándékot és megbotránkozott az ajándékozóján. Jézus azonban nem zárja be szívét a bűnösök előtt.

Jézus kezemre bízza imádságának, halálfélelmének és vérének ajándékát üdvösségemért.

Jézusom, Megváltóm, Mária szeplőtelen Szíve által adok hálát neked vérrel való verejtékezésedért és halálfélelmedért.

  1. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán.” (1Pt 1,18-19) Jézus az emberiségnek ajándékozza legszentebb testét és vérét, megostorozott testét és kiömlő vérét. Ebben az ajándékban a szeretet szentségében megmarad a világ végéig.

Jézus önmagát áldozza fel helyettem és értem.

Jézusom, Megváltóm, Mária szeplőtelen Szíve által adok hálát neked megostorozott Testedért és kiömlő Véredért, amely üdvösségem áldozata az Eucharisztiában.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” – kiáltották.” (Mt 27,21) Isten legnagyobb ajándékát eldobták, megostorozták, tövissel megkoronázták, kigúnyolták, kinevették, megalázták és megvetették. Szörnyűséges megvetés a szeretettel szemben. De Isten nem vonja vissza ajándékát.

A halálra ítélt Jézus értem áldozza fel magát, hogy én- Barabás élhessek.

Jézusom, Megváltóm Mária szeplőtelen Szíve által adok hálát neked Barabás szabadulásáért, aki én vagyok.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.” (Iz 53,6) Az emberiség a bűn és a tévelygés útjára tévedt, ezért a jóságos Jézus vállára veszi bűneit és elhordozza a keresztúton a Golgotára, ahol a bűn gonoszsága megsemmisül az üdvös áldozatban.

Jézus szeretett engem és bűneimért hordozza a keresztet a Kálváriára.

Jézusom, megváltóm Mária szeplőtelen Szíve által adok hálát neked keresztutadért.

  1. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” (Jn 19,26-27) A világnak adta önmagát, testét és vérét, szenvedését és halálát. Odaadta a világnak legnagyobb– feloszthatatlannak tűnő – kincsét, saját édesanyját. Szeretet – amelyet a világ soha sem látott.

Jézus üdvösségemért meghal a kereszten és nekem adja édesanyját.

Jézusom, megváltóm, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked kereszthalálodért és hogy életemet az ő kezébe ajánlottad.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott minket, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.” (1Pt 1,3-4) Ilyen a mennyei Atya irgalma. A földön kapott ajándékok a mennyekben örök javak birtoklásához vezetnek.

Jézus a halhatatlan élet ajándékát adja nekem a keresztség szentségében.

Jézusom, megváltóm, Mária szeplőtelen Szíve által adok hálát neked az örök élet ajándékáért.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.” (Zsolt 68,19; Ef 4,8) Isten irgalma mérhetetlen: Krisztus megváltotta a bűnösöket, Isten ellenségeit és elvezeti őket a mennybe, Isten lakóhelyére, mint saját vérével megszerzett ajándékot.

Jézus kiérdemelte számomra is a mennyet, és helyet készített az Atyánál.

Jézusom, megváltóm, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked, hogy a mennybe hívsz engem.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Vegyétek a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38b) A Szentlélek az Atya és a Fiú egysége. Megkapta Isten egész népe, mint a szentek közössége és a szent keresztség megszentelő vize által.

Jézus nekem is megadta a Szentlelket, aki által Isten szeretete kiáradt a szívembe. (Róm 5,5)

Jézusom, megváltóm Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked a Szentlélek elküldéséért.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz a mennybe felvett

„Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8,30) Isten kiválasztotta Máriát, a szeplőtelen fogantatás ajándékaival gazdagította, és kegyelemmel teljes, kiválasztotta, és mennybevétele által testestül-lelkestül megdicsőítette.

Jézus Máriában engem is szeretett, kiválasztott és a mennynek választott.

Jézusom, megváltóm Máriával, szeplőtelen édesanyáddal adok hálát az örök dicsőségben való felvételéért.

20. Jézus, aki téged szent Szűz a mennyben megkoronázott

„Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok.” (Mt 20,26) Mária Isten szolgáló leánya volt, vagyis az egész emberi nem szolgáló leánya, ezért foglalta el az első helyet Isten népének körében mint az angyalok és emberek Királynője.

Jézus engem is a szolgálatra hívott, ami uralkodást jelent.

Jézusom, megváltóm Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked, hogy Mária királyi méltóságban részesül, és hogy Isten egész népének részt kap ebben a méltóságban.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)