Imádás rózsafüzére

Örvendetes

1. Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál

„A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.” (Lk 1,35) Az Isten Igéjének megtestesülése a Szeplőtelen Szűz méhében az Atya, a Fiú és a Szentlélek végtelen jóságának a műve.

Legszentebb Szentháromság, irgalmasságod méhéből leszállt az örök Ige a földre, és üdvösségemért testté lett. (Ján 1,14)

Imádlak téged, Legszentebb Szentháromság, az Üdvözítő szeplőtelen Anyjával a megtestesülés titkában.

2. Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.” (Lk 1,46-47) Urunk édesanyja meglátogatja Erzsébetet, és benne az egész emberi nemet, és meghív bennünket Isten dicsőítésére, aki üdvözít minket.

Legszentebb Szentháromság, irgalmasságodban meglátogatsz minden embert, akik a sötétben és a halál árnyékában ülnek (Lk 1,79), hogy megments minket.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, Mária örvendező Szívében, aki a világ váltságát hordozza.

3. Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél

„Dicsőség a magasságban Istennek” (Lk 2,14) Az Atya dicsősége a magasságban az ő szeretett Fia, aki üdvösségünkért emberré lett.

Legszentebb Szentháromság, az örök Ige testté lett (Jn 1,14), hogy Isten gyermekévé tegyen.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság Máriával, Józseffel, a pásztorokkal és a bölcsekkel Jézus születésének titkában.

4. Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál

„Világosság a pogányok megvilágosítására, és dicsősége népednek, Izraelnek.” (Lk 2,32)  A templomban bemutatott Jézus az Atya dicsősége a mennyben és népe dicsősége, az új Izraelé.

Legszentebb Szentháromság, az örök Ige felajánlja önmagát, hogy népét megszabadítsa a bűn és a sátán szolgaságából. Ő az én szabadítóm is.

Imádlak téged, Legszentebb Szentháromság a bemutatás titkában a világosságért és kinyilatkoztatásért.

 5. Jézus, akit te, szent Szűz, a templomban megtaláltál

„Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem? (Lk 2,49) A Fiú az Atyáé. A Fiúnak az Atyát kell dicsőíteni.

Legszentebb Szentháromság, az örök Ige imád téged a templomban a nép és az írástudók között. Ez az én hivatásom is.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság a mennyei Atya dolgaiban való megtalálás titkában.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

Az Úr Isten számtalanszor megjövendölte a Messiás eljövetelét. Egy szűztől kellett születnie. Így szólt: „Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, […]. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.” (Iz 42,6-7) Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, „az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3,17)

Legszentebb Szentháromság, te következetesen megvalósítod az üdvösség tervét. Jézus megkeresztelkedésében nyilvános bemutatod őt mint Fiadat és Messiásunkat.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, Jézus Krisztus alázatáért, az Atyjának, az irgalmas Isten akarata iránti engedelmességéért, Keresztelő Szent János kezéből felvett keresztsége titkában.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

„Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. 7Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. 8Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.” (Jn 2,6-8) Ez Isten Fiának első nyilvános csodája.

Legszentebb Szentháromság, te Jézus Krisztust mint Jahve szolgáját – az Atya Isten igazi Fiát – mutatod be, akik  „hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt.” (Lk 24,19)

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, a borráváltozott víz csodájában, Mária közbenjárásáért Jézusnak a tanítványok előtti kinyilatkoztatásáért, messiási erejének első felmutatásáért.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.” (Mt 9,4-8) A béna meggyógyításának csodájában Jézus felmutatja bűnbocsátó hatalmát.

Legszentebb Szentháromság, te Jézus Krisztus személyében elhozod hozzánk Isten országát, az igazság, a szeretet és a béke országát.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, hogy Jézus Krisztus megnyitja szemeinket és füleinket országodra, hogy hogy befogadjuk azt szívvel és lélekkel.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17,2-5) Isten fensége egyúttal csodálatot és félelmet kelt. Jézus megerősíti a tanítványok hitét messiási küldetésében. Eliással és Mózessel beszélget közelgő szenvedéséről.

Legszentebb Szentháromság, te Jézus Krisztus színeváltozásában felkészíted az apostolokat a hit nehéz próbatételére, amit Nagypénteken élnek át.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, a dicsőség fényéért, amely megjelent Jézus arcán, és azért, hogy hívsz minket a menny dicsőségébe.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik.” (Ján 6,56-57) „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.” (Ján 15,9) Az Úr Jézus az örök szövetség lakomáját alapítja meg. A szentségi színekben jelenlétét hosszabbítja meg népe között. Arra vágyik, hogy mindenki eljusson hozzá. „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11,28)

Legszentebb Szentháromság, az Oltáriszentségben megújítod Jézus szenvedésének emlékét, és megadod az örök élet zálogát.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, minden eucharisztiáért, a veled való egység megélésének állandó lehetőségéért.

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

„Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24,26) Az imádság, a véres verejték, a halálfélelem a Getszemáni kertben megnyitják Jézus szenvedésének szakaszát, de az örök dicsőség útját is.

Jó Atyánk, te szeretsz minket a szenvedésben és az életünk megpróbáltatásaiban.

Imádunk téged, Atya, Fiú és Szentlélek, a Getszemáni kert titkában.

12. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„ […] sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába.” (ApCsel 14,22) Az üdvözítőt a kőoszlopnál megostorozzák, amely a gonosztevőknek van szánva, visszaadja a dicsőségét a mennyei Atyának, akinek képmását  elferdítették az emberben.

Jó Atyánk, te szeretsz engem, amikor a bűnbánat által megújítom képmásodat lelkemben.

Imádlak téged, Atya, Fiú és Szentlélek, Jézus ostorozásának titkában.

 13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„Krisztus is szenvedett értünk, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait” (1Pét 2,21) A dicsőség királya nem káromkodott és nem átkozódott, amikor verték, köpdösték, megalázták. Csendes és alázatos szenvedésével megadja a dicsőséget az Atyának.

Jó Atyánk, te szeretsz engem, amikor megalázott térek vissza hozzád a bűn messzi útjáról.

Imádlak téged, Atya, Fiú és Szentlélek, Jézus megalázásának titkában.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk.” (1Pét 2,24) Jézus hordozza a keresztet a Kálváriára, és vele az egész világ bűneit, hogy megszüntesse  a bűn uralmát, és megnyissa az utat az embernek az Atya dicsőségébe.

Imádlak téged, Atya, Fiú és Szentlélek, a kereszthordozás titkában.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, […]hogy Jézus Krisztus legyen az Úr az Atyaisten dicsőségére.” (Fil 2,8-9.11.) Szenvedéssel és halállal dicsőítette meg Jézus Atyját.

Jó Atyánk, te szeretsz engem életemben és halálom óráján.

Imádlak téged, Atya, Fiú és Szentlélek az üdvözítő élete és kereszthalála által.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Áldjátok az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek! Mert erős felettünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökre megmarad.” (Zsolt 117,1-2) Jézus feltámadása Istennek az emberek iránti irgalmának megerősítése az hűségének bizonyítéka.

Jó Atyánk, Fiad feltámadása az én hivatásom is, amely az új életre szól.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, Jézus Krisztus feltámadásának titkában.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.” (Jn 17,4-5)

Jó Atyánk, Krisztus mennybemenetele eljövendő felmagasztalásom biztosítéka.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, Jézus Krisztus mennybemenetelének titkában.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.” (Jn 7,38-39) A Szentlélek elküldése Jézus mennyei felmagasztalásának következménye.

Jó Atyánk, Fiad elküldte a Szentlelket szívembe, hogy vigasztaljon, tanítson és megszenteljen.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, a Szentlélek elküldésének és működésének titkában.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz a mennybe felvett

„Magasztalja lelkem az Urat, […] mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas.” (Lk 1, 46.49) A mennybe felvett Mária Isten egész népének nevében imádja a Szentháromságot a megváltás művében, amelynek részese.

Jó Atyánk, felvetted Jézus édesanyját, aki az én édesanyám is, hogy támogasson a hozzád vezető földi zarándokúton.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság Mária mennybevételének titkában.

20. Jézus, aki téged szent Szűz a mennyben megkoronázott

„Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége!” (Jud 15,9) A mindenség királynőjévé koronázott Mária a Szentháromság és Isten egész népének dicsősége.

Jó Atyánk, Fiad megdicsőítette édesanyját színed előtt, és engem is meghívott az örök dicsőségbe.

Imádlak téged, legszentebb Szentháromság, Mária mennyei megkoronázásának titkában.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)