Könyörgés rózsafüzére

Örvendetes 

1. Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál

„Történjék velem szavaid szerint.” (Lk 1,38b) Az emberi nem megváltásának üdvtervét, amelyet az angyal hirdet meg, Mária tudatosan és szabadon fogadja el. Az elfogadást Mária kérése követi, amely magába foglalja az egész emberiség kiáltását az üdvözítő eljövetele utáni: Legyen velem akaratod szerint. És az Ige testté lett! (Jn 1,14)

Megváltó, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!” (Jn 16,24)

Mária közbenjárására add, hogy az egész világon hirdessék evangéliumodat, minden nemzet között.

2. Jézus, akit te, szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

„Mária a hegyekbe sietett.” (Lk 1,39) A választott nép könyörgése, aki az egyiptomi rabszolgaságtól szenved, eljut a Mindenható színe elé. Meglátogatta népét, kiszabadította a szorongattatásból, és elvezette az ígéret földjére (vö. Kiv 3,17). Mária az üdvözítő Isten nevében meglátogatja Erzsébetet és az egész emberi nemet, hogy mindenkit, akik a sötétségben és a halál homályában ülnek, a béke útjára vezesse.

Megváltó Jézus Krisztus, Te sírtál Jeruzsálem miatt, és kijelentetted, hogy elpusztul, „mert nem ismerte fel látogatása idejét.” (Lk 19,14)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy minden ember elfogadja látogatásod kegyelmét.

3. Jézus, akit te, szent Szűz a világra szültél

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14) Nincs békesség az emberek között az Istennek kijáró dicsőség megadása nélkül. A földi békesség az Istennek megadott dicsőségből árad.

Megváltónk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. (Jn 14,27)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add meg a népek közötti igazi békét.

4. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban bemutattál

„ Simeon kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét.” (Lk 2,26) Nehéz az idős kor, a fogyatékosság, betegségek, magány és a halál problémája. Reményt kelt a szívben a Messiás, az Úr, akit Mária ad át.

Megváltónk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Nem hagylak árván benneteket, eljövök hozzátok.” (Jn 14,18)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, támogasd és örvendeztesd meg az időseket, betegeket, szenvedőket, szomorkodókat, elhagyottakat és haldoklókat.

5. Jézus, akit te, szent Szűz a templomban megtaláltál

„Három nap múlva találták meg a templomban.” (Lk 2,46a) Nehéz és fájdalmas élmény elveszteni Istent a bűn miatt, és még inkább a hit elhagyása által. Mennyire nehéz keresni és megtalálni Istent, az ő kegyelmét, békéjét, szeretetét. Nem lehet megúszni fájdalom, könny és állandó könyörgés nélkül.

Megváltónk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Keressetek és találtok!” (Mt 7,7)

Édesanyánk, Mária által kérünk, add, hogy minden bűnös ember bizalommal keressen és örömmel találjon rád.

Világosság

6. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!” (Zsolt 51,3-4) Ilyen szívvel jöttek a bűnösök Keresztelő Szent Jánoshoz, hogy felvegyék a bűnbánat keresztségét. Az emberiség bűneinek tudatában várakozott az isteni irgalmasságra. Isten a megváltás után vágyakozásra válaszolva kinyilatkoztatja a Jordán vizében Krisztust, mint Isten Bárányát, aki „elveszi a világ bűneit.” (Jn 1,29)

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.” (Mt 5,8)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy meg tudjuk tartani a keresztségben tett fogadalmunkat.

7. Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

„Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) Ezek a szavak magukban foglalják Mária saját hittapasztalatát. Ő fogadta el először Isten akaratát, és megtapasztalta az isteni szeretet csodálatos gyümölcseit. Mint Isten Fiának anyja tanít másokat, hogy megtegyék Jézus akaratát.

Egyúttal közbenjár a fiatal családért, hogy Jézus segítségükre siessen az épp elkezdődött házasságuk nehéz pillanatában. Mária az értünk közbenjáró szeretet.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek.” (Mk 11,24)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy teljes szívből higgyünk szavaidnak.

8. Jézus, aki meghirdette Isten országát

„Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” (Mt 4,17) Isten országa nem ebből a világból való. Szükségünk van arra, hogy tanítsanak minket róla. Ezért szólt hozzánk Jézus példabeszédekben, és mint szemtanú lépett fel. „Tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget.” (Mt 9,35b) Jelek és csodák által hozta közel ezt az országot.

Megváltó, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,44)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy az Atyával együtt vonzz minden hitetetlen embert országod megismerésére.

9. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. 4Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. 5Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” 6Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.” (Mk 9,3-6) Jézusnak Illéssel és Mózessel folytatott beszélgetése döbbenetet és félelmet keltett. A megdöbbent Péter meg akarja hosszabbítani ezt a találkozást. Ez az ember vágya az ég dicsősége után.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.” (Mt 5,15)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy dicsőséged hirdetői és részesei lehessünk.

10. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek.” (Jn 6,27a) Az utolsó vacsora termében Jézus megmosta tanítványai lábát. Asztalhoz ült velük. Nagyon vágyott rá, hogy elköltse velük ezt az utolsó húsvéti lakomát földi életében. Ekkor elmondta főpapi imáját és megalapította Teste és Vére szentségét.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy mindig szeretettel fogadjuk Tested és Véred, hogy elmondhassuk szent Pállal: „Most már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20a)

Fájdalmas

11. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

„Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott.” (Lk 22,44a) Ez egy kitartó, erős, könyörgő, többször megismételt kiáltás az ég felé, hogy átadjuk magunkat a mennyei Atya akaratának a szenvedésben és halálfélelemben.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Virrasszatok, és imádkozzatok!” (Mt 26,41a)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add kegyelmedet, hogy alávessük magunkat Isten akaratának, különösen a szenvedésben és a haláltusában.

  1. Jézus, akit érettünk megostoroztak

„Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.” (Zsid 5,7) Az olajfák hegyén elkezdődött szenvedés tovább tart az ostorozás alatt. Jézus az Atyát kéri és meghallgatásra talál, hiszen elfogadásra lel szenvedésének és vérének az emberek üdvösségéért hozott áldozata.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy türelemmel viseljük a testi kísértéseket, üldöztetést és más bajokat.

13. Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak

„Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét. „Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti!” (Zsolt 22,8-9) Így panaszkodik és imádkozik a tövissel koronázott, kigúnyolt és megalázott Messiás.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. (Lk 6,28)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy megtérjenek az egyház üldözői.

14. Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6) A jézusi út a keresztút. Csak ezen az úton lehet eljutni az Atyához.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12c)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy az egész emberiség Evangéliumod útján járjon.

15. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

„Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46) Így kiáltott fel a világnak haldokló üdvözítője. Az emberiség bűnei miatt elhagyva, imájával és halálával visszafordítja az embereket az Istennel való barátság felé.

Megváltó Jézus Krisztus te azt mondtad a latornak: „Ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43b)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add meg a csendes és boldog halál kegyelmét.

Dicsőséges

16. Jézus, aki a halálból feltámadt

„Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1Kor 15,20) Három nap múlva saját erejével felkelt a sírból, megnyitotta az utat az utolsó idők feltámadásához azoknak, akik hisznek benne és követik őt.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add meg a feltámadásba és az örök élet örömébe vetett hit kegyelmét.

17. Jézus, aki a mennybe felment

„Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20,17c) Közös Atya, közös végzet, közös menny, amit ezekkel a szavakkal kérhetünk: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.” (Mt 6,9)

Megváltónk Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Azért megyek el az Atyához, hogy helyet készítsek nektek.” (Jn 14,2)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy szüntelenül a menny felé haladjunk.

18. Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte

„A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8,26b) A Szentlélek az egyház szívével és szájával imádkozik. És könyörögni fog a világ végéig.

Megváltó Jézus Krisztus, te mondtad: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. (Jn 15,26)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy a Szentlélek megújítsa a föld színét.

19. Jézus, aki téged, szent Szűz a mennybe felvett

„A Lélek és a menyasszony mondják: „Jöjj el!” Aki hallja, mondja: „Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen vegye.” (Jel 22,17) És Mária felvétetett a mennybe. Örökre egyesült szeretett Fiával, az örök boldogság vízéből meríthet mérték nélkül.

Megváltó Jézus Krisztus, te mondtad: „Atyám házában sok hely van.” (Jn 14,2)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy gyermeki lelkülettel imádkozzunk a szentolvasót, hiszen az üdvösségünk jele.

20. Jézus, aki téged szent Szűz a mennyben megkoronázott

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. 2Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.” (Jel 12,1-2) Az utolsó időkben élünk, tele kételkedéssel, harccal és szenvedéssel. Ebben az üdvösségért folytatott lelki harcban Mária, az ég és a föld királynője vezet minket.

Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad: „A világban üldözést szenvedtek, de bátorság: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33b)

Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy győzedelmeskedjen országod az emberi lelkekben.

(forrás: o. Szymon Niezgoda OP: Rozważania różańcowe)