Gyémántmiséjét ünnepelte Leszkovszky Pál O.P. atya Debrecenben

Pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte dr. Leszkovszky György Pál Mária O.P. atya 2023. július 8-án a debreceni Szent László Domonkos-templomban 11 órakor bemutatott szentmise keretében, melyen nagyszámú résztvevő jelent meg.

Az ünnepi szentmise megkezdése előtt fr. Tokodi László O.P. debreceni házfőnök a következő szavakat intézte a jubilánshoz: „Igazából tegnap volt egy nagy évforduló, ugyanis tegnap volt papszentelésed 60. évfordulója. Ma viszont a primicia szentmisédnek van a hatvanadik évfordulója. És eltelt ez a hatvan év, de azért úgy gondolom, hogy még mindig érvényesek azok a szavak, amelyeket Sík Sándor írt a Primicia című versében: „Megérintettem a csodát./Eljött a perc, a boldog:/A csengő felsikoltott,/Mellig bókoltak a fejek,/És a csillogó paténa felett/A Kenyér-Isten megmutatkozott.” És ezután a költő egyfajta elragadtatásról ír, amelyből a végén így ocsúdik föl: „Suttogó hangot hallok hirtelen:/”Folytatni kellene a szentmisét!”” Ha jól számolom, kedves Pál atya, a nagypéntekeket levonva, 21840-szer érintetted meg a csodát. Persze biztos, hogy voltak olyan napok, amikor naponta többször is. Az eucharisztia felfoghatatlan, végtelen és valóban csoda. De Pál atya, te is egy csoda vagy, mert Isten benned is véghezviszi a csodát, és ez a sok-sok szentmiseáldozat, amelyet alkalmad volt bemutatni, ez a te életedet változtatta meg napról napra. Néhány éve én is tanúja vagyok annak, hogy Isten hogyan formál és szentel meg egyre inkább. Így kérlek fel erre az újabb érintésre, hogy most is megérintsd a csodát, és mutasd be a szentmiseáldozatot.”

A szentmise homíliáját maga az ünnepelt mondta, melyet teljes terjedelmében közlünk:

Krisztusban kedves testvéreim!

Ebben a szentmisében, úgy is mondjuk gyémántmisében, adok hálát Istennek végtelen jóságáért. Nem tudok nem emlékezni Domonkos atyának vagy hetven évvel ezelőtti aranymiséjére. Nem a mostani Domonkos atyáéra, hanem Ratnik Domonkoséra, a budapesti perjelére, a Margit-szigeten. Őt köszöntötte az egyházmegyéből egy kiváló lelkipásztor, kiváló pap, és komoly, értékes ember: „Atyánk, ötven éve van annak, hogy fehér ruhába öltözve, az igazság színében először álltál az oltár elé: »Bemegyek az Úr oltárához, az Istenhez, aki ujjongó örömöm«”. Felemelő és nagyon szép volt a szentbeszéd. Nekem azonban az a helyesbítés is odakívánkozott a nyelven hegyére, hogy csak azt felejtette el az illető szónok, egyházmegyés pap, hogy Domonkos atya első szentmiséjét nem úgy kezdte: „Introibo ad altare Dei” (Bemegyek az Úr oltárához), hanem a domonkos rend szertartása szerint: „Confitémini Dómino quóniam bonus.” (Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk.) Ugyanezekkel a szavakkal kezdtem én is első szentmisémet pontosan ma hatvan esztendeje. „Confitémini Dómino quóniam bonus.” – ezt szoktuk mondani a szentgyónás, feloldozás után, hogy „Adjunk hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk”. – ami igaz és helyes fordítás. De ez a kifejezés: „Confitémini Dóminó” nagyon gazdag, sokféle értelmezést tesz lehetővé. Benne van az, hogy adjunk hálát Istennek, mondjunk köszönetet, valljuk meg, dicsőítsük Őt. Ez mind benne van a domonkos rend szertartása szerint kezdődő szentmisében. „Confitémini Dóminó” – „Adjatok hálát az Úrnak”, és erre a válasz a segédkezők részéről: „Confiteor Deo omnipotenti” – ugyanannak az igének kissé más értelmezésében: „Megvallom a mindenható Isten előtt”. Igen, Istent megvallani akarjuk, mindenképpen dicsőíteni, hálát adni neki. Miért? Quóniam bonus, mert Ő jó. Ezzel össze van foglalva az egésznek a lényege. Isten maga a jóság, tökéletes, igaz, szépség, szentség, minden, ami jó, az megvan Őbenne, mert Ő jó önmagától fogva mindörökre. Minket embereket nyilván az érdekel elsősorban, hogy Ő hozzánk is jó. Miben nyilvánul meg ez? Quóniam in saeculum misericórdia ejus. Mert irgalma örökké megmarad. Örökké tart az Ő irgalma. Ő irgalmas hozzánk. Megbocsát nekünk gyarlóságaink ellenére is. Minden ajándékkal, kegyelemmel elhalmoz bennünket. A szép, a jó, a nagyszerű világába helyez át bennünket, a természetfölötti életbe. Ez Istennek az igazán nagy ajándéka, amely teljessé lett azáltal, hogy „az Ige testté lőn”, a második isteni személy emberré lett, fölvette a mi emberi természetünket, és köztünk élt, és most is velünk akar élni, működni. Elsősorban az Eucharisztia misztériuma által. Hív bennünket, hallgassunk az Ő szavára. Tehát alapvető keresztény feladatunk megpróbálni átélni az Ő végtelen jóságát, elsősorban az Eucharisztia misztériumában és valóságában. Az Eucharisztia állandó, teljes fény számunkra. De emberi, változékony természetünk miatt figyelmünk el-el tud fordulni az örök fénytől. Isten végtelen jóságában azonban, időről-időre ad egy-egy jelet életünkben, amely újra emlékeztet minket az Ő jóságára. A javunkat akarja.

Egyszer megkérdezte tőlem valaki: „Atyának volt-e valami természetfölötti élménye?”. „Olyan rendkívüli dolog, csoda vagy ilyesmi nem volt – válaszoltam. De ha jobban meggondolom, azt kell mondanom, hogy igenis volt az életemben több olyan mozzanat, amelyekkel Isten közvetlenül fölemelt. Még pappá szentelésem előtt, körülbelül 10 éves koromban a bérmálás után, néhány napig valamilyen csodálatos belső fény, öröm járt át. Tudtam, hogy én magam ugyanaz vagyok, és körülöttem a világ eseményei sem változtak meg, de Isten kegyelmének ereje, fénye valahogyan bennem van, átjár engem, és kiárad belőlem. Eszembe jutott akkor az a gondolat, hogy ha majd valamikor is hit elleni kísértésem támad, akkor ezekre az órákra kell majd visszagondolnom, mert ez ellen a fény ellen a gonoszlélek tehetetlen.

Hasonló lelki élményem volt a pappá szentelésem utáni közvetlen napokban, amikor a világban folytattam az állatkísérletes munkámat, amely vele járt a kutatóorvosi tevékenységgel. Ugyanúgy dolgoztam tovább, de egész napomat átjárta az az öröm, az a béke, az a fényesség, hogy Istennel együtt, az Ő szent áldozatának megújításával kezdtem a napom. Ővele, őbenne élek, mint az Ő felszentelt papja.

Nagyon szép élmény volt édesapám halála is. Nem azért mert meghalt, hanem azért mert Isten meghallgatta hónapokon át folytatott könyörgő kérésemet, hogy ne haljon meg a szentségek nélkül. Kórházban volt; rövid idővel halála előtt kaptuk a hír, hogy állapota komolyan súlyosbodott. Pont azokban a napokban szigorú kórházi zárlatot rendeltek el influenza-járvány miatt. Engem, mint orvost kivételesen beengedtek. Nem volt rá lehetőség, hogy más pap menjen be hozzá, ezért én vittem el az oltáriszentséget és a betegek olaját. Elláttam édesapámat a szentségekkel. Nota bene nekem akkor még nem volt gyóntatási joghatóságom, de halálveszély esetére ezt a jogot az egyház minden felszentelt papnak megadja. Ezt tekintetbe véve, édesapám volt az első, akit meggyóntattam, és akit a betegek kenetében részesítettem.

Amikor először vettem fel a betegek szentségét. Az is egy nagy megnyugvás, felemelkedés volt, annak az érzése, hogy igenis Isten kegyelme működik bennem. Ez a jelenlétének, működésének kegyelme Isten ajándéka számunkra. Segít abban, hogy befogadjuk, egyre teljesebben elfogadjuk az Ő jelenlétét, az Ő meghívását. Ő életünk minden napján hív bennünket.

Mindez nem jelenti azt, hogy most a kegyelem nagyszerű állapotába léptünk át, és most egész életünk egyenes úton megy egyre följebb, minden megakadás, girbegurba kitérés nélkül. Őszintén meg kell vallanom, hogy az elmúlt 60 évben voltak alkalmak, amelyekre nem szívesen emlékezem vissza, amelyeket engedelmetekkel nem is mondok el olyan részletesen, mint ahogy a szentgyónásban elismertem.

Az egyik ilyen eset volt, amikor egy a katolikus vallás ellen tiltakozó emberrel beszélgettem és türelmetlenül azt mondtam, hogy az egyik állítás a nem-katolikus testvéreink részéről tulajdonképpen hiúságból ered. Ezen az illető nagyon megsértődött, elmenve nem is jött többé vissza. Támadt azért bennem annyi jóra való törekvés, bűnbánat, hogy utóbb legalább megpróbálom megkeresni, igyekszem bocsánatot kérni: bocsáss meg, nem jól, türelmetlenül beszéltem veled. Visszariasztottam a nem-katolikusokat az egyháztól. De ezt a tervezett bocsánatkérést végül is nem tettem meg. Azóta már nem is tudom az illető telefonszámát. Így megmaradt bennem a bűnbánat, de a sértés visszavonása nem történt meg. Sajnos.

Ugyancsak ide való, amit a lelkiismeretem felhoz édesanyámmal szemben. Amikor egyszer nem kórházban fekvő betegként, hanem járóbeteg rendelésre kellett a közeli kórházba kísérnem. Utána pedig az Akadémiára kellett mennem egy rövid előadást tartani. Én a kórház kapujában elköszöntem édesanyámtól. Nem arról volt szó, hogy a halálos ágyán hagytam ott édesanyámat, de láthatóan nagyon jól esett volna neki, ha kézen fogva kísérem, és ott vagyok mellette ezekben a nehéz pillanatokban. De én mentem tudományos dicséretet, elismerést hajszolni, még ha el is ismerték: szépen, jól beszéltem. Édesanyámat azonban megbántottam, nem az igazi jót cselekedtem.

Egy másik ilyen eset volt, amikor utolsó alkalommal elbúcsúztam édesanyámtól. Éppen az oaklandi generális káptalanra kellett kora reggel indulnom. Édesanyám még az ágyban feküdt, elbúcsúztam tőle, átöleltem. Mondta, hogy ne menjek, de azt válaszoltam, hogy kell, a kötelességem szólít. Gyengéden lefejtettem nyakamról édesanyám ölelő karját, és elmentem, otthagytam. Aztán a káptalan folyamán az egyik reggel a szentmise alatt bejött valaki a káptalanterembe, és mondta, hogy Pál atyát sürgősen keresik telefonon. A húgom telefonált: „Anyuka meghalt!” Ez volt a valóság. Visszakísértek, és a szentmisének azon része következett, amikor a koncelebránsok hangosan bemondhatták a szándékaikat. Én azt mondtam: „Édesanyámért, aki éppen most halt meg.” Erre mindannyian megdöbbenve sóhajtottak föl. A mögöttem álló spanyol tartományfőnök bátorítólag, vigasztalólag átölelt. Másnap az egész káptalan édesanyámért ajánlotta föl a szentmisét, és engem tettek meg főcelebránsnak, de prédikálnom nem kellett.

Ez vigasztalásul szolgált, de meg nem történtté nem tette. Ilyen dolgok is voltak az elmúlt hatvan évben.

Isten azonban végtelenül irgalmas, és az oltáriszentségben, az Ő erejében átéljük minden nap újra és újra azt, hogy Ő maga van velünk. Az oltáriszentségben minden nap hív és táplál minket. Újra és egyre erősebben hallgassunk az Ő szavára! Vagy inkább Őt hallgassuk, Őrá hallgassunk! Azt szoktam mondani prédikációban, és most is mondom, hogy igen, az Ő hívására mondjunk igent: egyszerűen igen, „de” és „csak” nélkül. Szoktuk mondani: „Természetesen fogadom, hogy jót teszek, Isten szeretetét követem mindenben, csak azt az egyet ne kelljen, hogy ezt, vagy azt, vagy amazt. Csak azt az egyet azért ne kelljen megtenni.” „Csak ettől az illetőtől nem tudok bocsánatot kérni”. Tegyük „csak” nélkül. „De” nélkül. „Megbocsátok mindenkinek, de attól az illetőtől megkívánom, hogy először ő kérjen tőlem bocsánatot.” Mondom Jézusnak, hogy: „Igen, igen.”, „Igent mondok mindenben.” – csak azt az egyet ne kelljen megtenni. Ezt szoktam így összefoglalni: „de” és „csak” nélkül. Tehát teljes szívvel, igazán Őt fogadva, őt követve. Ő Jézus, aki az út, az igazság és az élet, aki mindannyiunk számára a mennyei boldogságra vezető út. És mindannyiunkat hív, bennünket, akiket szent szolgálatára meghívott, hogy az Ő szeretetét éljük meg. Igazán engedjük be szívünkbe, és hirdessük, beszéljük rá az embereket, hogy mindannyian fogadjuk be Őt, „de” és „csak” nélkül. Hanem teljes szívvel-lélekkel mindig Őhozzá törekedjünk, Őfelé igyekezzünk egyre jobban. És nyilvánvaló, hogy ezt nem tudjuk tenni anélkül, hogy a Boldogságos Szűz Máriát, Jézus édesanyját, a mi édesanyánkat is, nap mint nap segítségül ne hívjuk. „Aaaanyuuuu, jó leszek!” – így tudnak a gyerekek óbégatni anyjukhoz. Kiáltozni a Szent Szűzhöz, aki Édesanyánk, ez a mi feladatunk is! Mindennap kiabálni hozzá, a Szűzanyához: „Aaaanyuuuu, segíts!”, – ez a legrövidebb imádság. Segíts, hogy anyai támogatásoddal valóban, igazán, teljes szívünkkel kérjük Jézust, a mi Megváltónkat, egyszer s mindenkorra, „de” és „csak” nélkül, egész életünkben! Ámen.

A szentmise záróáldása előtt Tokodi László O.P. atya köszöntötte gyémántmisést: „Igazából már megkaptad az ajándékodat, kedves Pál atya. Én a domonkos testvérek nevében érted mutattam be a szentmisét. Ennél nagyobbat úgy sem tudunk adni, hiszen az eucharisztia maga Jézus Krisztus. Nincs nagyobb ajándék nála. Igazából nem tőlünk kapod Őt, hanem a mennyei Atyától a te és mindannyiunk számára. De egy nagyon szerény kis ajándékot azért adok: Sarah bíborosnak a Mindörökké – elmélkedések a papságról című könyvét. Tudom, hogy nincs már nagy szükséged sok könyvre, de igazából ez egy kis célzás akar lenni arra, hogy mi lenne, ha te is írnál egy könyvet, a papságról, a szerzetességről, összefoglalva azt, amit tovább tudnánk adni a jövő nemzedékének.

A köszöntök sorát Dr. Velkey Ferenc, az egyházközség képviselőtestületének elnöke folytatta, így szólva az ünnepelthez:

Kedves Pál Atya!

A Plébánia képviselőtestülete és hívő közössége nevében köszöntelek pappá szentelésed 60 éves jubileumán, hálaadó gyémánt szentmiséden.

Papságod hatvan esztendejének és a domonkos szerzetességed hetven évének első fele a „szétszóratás” idejére esett. Szolgálatod rengeteg helyhez és különleges helyzetekhez az illegalitáshoz majd fél-legalitáshoz kapcsolódott. A különleges elkötelezettséget és mély alázatot követelő rejtett hivatásod a rendszerváltozás után válhatott teljesen nyilvánossá, aminek folyamatát éppen 30 éve a kolostorba való beköltözésed zárta le. Szerzetesi és papi szolgálatod egészét nézve jubileumok sorát látjuk 2023 felől visszatekintve. Ebben a gazdag életútban, sokrétű feladatvállalásban még mindig rövidnek tűnik a Debrecenben, körünkben töltött nyugalmas 13 esztendő, de talán mégis meghatározó szakasz lett/lehetett a számodra is. A mi plébániai életünkben az,… meghatározó szakasz.

Köszönjük azokat a szolgálatokat, amelyeket a körünkben elvégeztél és végzel. Lelki vezetőként a domonkos világi rend és a keresztény orvosok között, szellemi vezetőként az egykori előadásokon vagy mély beszélgetések által, s azt a különlegesen erős, hiteles liturgikus jelenléted, amikkel a szentmiséiden találkozunk. Köszönjük a mai bűnbánati tanúságtételed és útmutatásod. Immár nem az a dolgunk, hogy feladatokkal terheljünk, hanem csak az, hogy élvezzük a veled együtt töltött időt, hallgassunk, figyeljünk rád, mikor az ambóról szólsz hozzánk, azzal az átszellemültséggel vegyünk részt a miseáldozatban, ahogyan Te azt megéled az oltárnál. A hálaadás pillanatai ezek, az Úr megtartó kegyelméért, hiszen sokat aggódtunk az elmúlt években az egészségedért a covid idejében, s azóta is szüntelen. A test esendő, törékeny és megfárad. Ritkábban látunk, kevesebbet találkozhatunk veled, de nagyon várjuk, nagyra értékeljük ezeket a pillanatokat.

A jubileumi miséknek a fémekről és drágakövekről elnevezett sorában a „gyémánt” a 60 esztendős papi hivatás jelölője. Ézsaiás próféta könyvében az 54. fejezet 11-14. verseiben ilyen összefüggésben szerepel ez a drágakő:

Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad. Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Rubinból készítem el bástyáid ormait, kapuidat briliánskövekből, falaidat körös-körül pedig gyémántokból. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.

A gyémánt szavunk középfelnémet közvetítéssel a latin diamans-on keresztül, az ógörög adamasz (αδάμας) szóból származik, amelynek az eredeti jelentése legyőzhetetlen. Érdekes, hogy néha a törékenynek látszó dolgokban is megragadható a „legyőzhetetlenség”, hiszen az nem más, mint a hit és kegyelem.

 

Ezt követően Dr. Havas Lászlóné, Gyöngyi néni a hívek nevében egy virágcsokor kíséretében adta át a hívek Pál atyáért mondott imáit, hálaadását, könyörgését tartalmazó mappát.

 

 

Tódor Katalin domonkos nővér az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja nevében fordult a jubilánshoz:

„Kedves Pál atya! Az egész Kongregációnk nevében állok most itt, és szeretettel tolmácsolom mindannyiunk imádságát, szeretetét, köszönetét, mindazokért az együtt eltöltött napokért, hetekért vagy hónapokért, amit közöttünk tetszett tölteni a szentmise bemutatásával, prédikációval beszélgetésekkel. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a találkozásokért. Különösképpen szeretnénk köszönetet mondani azokért az évekért, amelyeket mi úgy nevezünk mindannyian, hogy fűalatti évek. Azokért a találkozásokért, amelyek kb. a hetvenes években kezdődtek el, hogy csak néhányat említsek: Dob utca 72. Budapesten, vagy Máriaremetén a Hímes utca, vagy Budapesten a II. kerületben a Dabó utca, ahol mi úgy találkoztunk, mint akik az akkori állami hatóságok számára nem léteznek, és soha nem is léteztek. De Isten gondoskodott, és ezt a gondoskodást szeretnénk megköszönni Pál atya szolgálatán keresztül, hogy mert bennünket is felvállalni a hűségével, az egyértelműségével, Isten iránti rendíthetetlen szeretetével. Segíteni, hogy az a kicsi mag, amit Isten a fű alatt rejtett el, és nagyon-nagyon sokáig csak ott rejtegetett, hogy az egyszer kinőjön, látható lehessen. És most mi egy csokrot állítottunk össze, amely a fizika törvénye szerint szintén elhervadó csokor, de remélhetőleg az Isten kegyelméből az örök életben is ragyogni fog, és ott egy nagy közösséget alkotva szüntelenül tudjuk az örök Atyát dicsőíteni mindazért, amit a földi életünkben tettél, amire kiválasztott és meghívott, amiért hajlandó volt a mi gyarló testünkön keresztül a világban jelen lenni, és rajtunk keresztül talán, ha nagyon halványan is, felragyogtatta Krisztus arcát. Kedves Pál atya! Fogadja szeretettel tőlünk ezt a kis emléket, ezt az összegyűjtött kis koszorút, virágcsokrot ezen a lapon, amelyen mindannyiunk imádsága, hálája és köszönete található. És szeretném kérni, hogy az Úr kegyelmében helyezzen el bennünket, hogy megmaradhassunk hűségben. Mi pedig szeretnénk kívánni az örök Atyától a mennyország boldogságát itt a földi létben, és a beteljesedését pedig majd az öröklétben!

Végül a Világi Domonkosok Közösségének nevében Kőrösiné dr. Merkl Hilda köszöntő gondolatai hangzottak el:

Kedves Pál atya!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Emlékszem, amikor egyszer úgy köszöntem Pál atyának nagy örömömben: „Dicsértessék Pál atya!”, azt tetszett mondani: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”. Köszönöm szépen Pál atyának Szent Domonkos Világi Rendjének tagjai nevében mindazt, amit Pál atyától ajándékba kapott a magyar rendtartomány, vikariátus, a nővérek és mi világiak. Két dolgot nagyon kiemelnék abból, amit megtanultunk. Az egyik a fegyelem, az előző történet kicsit erre is utalt, de ugyanígy a szakmai területeken, a teológiában és a liturgiában. A másik a hűség. A hűség nagy feladat, holtomiglan-holtodiglan fogadjuk az oltárnál mi világiak, és úgy látjuk, hogy Pál atya hűsége a szolgálathoz a legnehezebb időkben is töretlen maradt. Hálás szívvel köszönjük ezt, és köszönjük az imákat is, és mindazt, amit a világiakért itt Debrecenben és máshol szolgálatában tett. Legyen meg a Jóisten akarata Pál atya életében is, ezért imádkozunk minden nap. És azt is hozzáfűzzük: „Legyen meg a te akaratod, Uram, „de” és „csak” nélkül. Hálás szívvel köszönünk mindent!

Dr. Leszkovszky György Pál Mária OP 1934. november 23-án született Budapesten. 1953-ban a legszigorúbb titoktartás mellett belépett a Szent Domonkos Rendbe, 1954. október 14-én tette első fogadalmat, majd elvégezte az orvosi egyetemet. 1960. december 1-én tett ünnepélyes fogadalmat. 1959-től 1989-ig, nyugdíjazásáig a Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott, mint gyógyszerkutató orvos. 1963. július 7-én Zsámbékon titokban szentelte pappá Zadravetz István püspök. 1970-től kezdve misézett templomban, eleinte csak mellékoltárnál, nem hivatalos időpontokban. Aztán lassanként jóindulatú templomigazgatók engedélyével lépésről lépésre tett egyre többet.

Nyolc évvel pappá szentelése után a Keleti Kongregációtól kapott engedéllyel a keleti szertartás szerint is teljesíthette a papi szolgálatát az örmény Katolikus Lelkészségen. 2007 májusáig a Lelkészség adminisztrátora (plébániai kormányzója) volt.

1989-ben már gyakorlatilag rendszeres kisegítő volt a budapesti lengyel lelkészségen és a Bartók Béla úti Szent Imre-kápolnában is.

A magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének tagja, egyházi tanácsadója, 2019-ig az egyesület folyóiratának szerkesztője. Az elmúlt évek folyamán több szakmai tudományos illetve orvos-etikai kérdéseket érintő cikke jelent meg különböző lapokban.

2010 októberétől teljesít papi szolgálatot a debreceni Szent László Domonkos Plébánián.